Print deze pagina

Het weidevogelgebied in het GOG-KBR werpt zijn "vruchten" af! winter - voorjaar 2009

Veertien koppels Kievit hebben succesvol gebroed en hun kuikens spelen verstoppertje in het gras. Het paartje Tureluur is niet gebleven, waarschijnlijk omdat de nestplaats opgedroogd is. Ook de baltsende Watersnippen hebben uiteindelijk verstek laten gaan. Een koppel Scholekster is wel aan het broeden gegaan. Het aantal Roodborsttapuiten is met 3 paartjes op de goede weg, vorige jaren was er soms 1 koppel, soms geen. Ook Rietgors en Sprinkhaanzanger doen het goed in de polder. Blauwborst, Kleine Karekiet en Bosrietzanger zijn gedaald in aantal, waarschijnlijk omdat een groot aantal rietkragen tijdelijk verdwenen zijn onder de werfwegen. De Bruine Kiekendief komt zeer regelmatig foerageren in de polder, hij kan nu gerangschikt worden als een regelmatige gast. In de winter komt de blauwe Kiekendief regelmatig voedsel zoeken.

Op 7 juni zag Johan Colman een Kievit met 4 kuikens. Nabij de ijzeren brug aan de Kruibeekse kant merkte hij 5 matkoppen, nog niet eerder gespot op die plaats. Er waren ook al 10 juveniele Bergeenden aanwezig op de bezinkingsput. Er zijn ongeveer 21 territoria van Kleine Karekiet, maar de Bosrietzangers hadden die dag geen zin om te zingen. Verder vond Johan nog 3 territoria van de Blauwborst (blijft stabiel), een geslaagd broedgeval van de Gekraagde Roodstaart, ook de Wielewaal was weer op vertrouwde post aan de Kapelbeek, één broedsel van Rietgors, één zangpost van de Nachtegaal nabij de Kruibeekse kreek. Ook de Dodaars werd nog gehoord, maar het is niet duidelijk of het beestje gebroed heeft. Nabij de grote nieuwe sluis was één broedsel van de Witte Kwik en verder ook verschillende posten van Grasmussen, Zwartkoppen, minstens 4 à 5 koppels Grote Bonte Spechten en ook zeker 3 koppels buizerd.