Print deze pagina

Jaaroverzicht vogels 2009

Veldwaarnemingen van schaarse tot zeldzame trekvogels en de broedresultaten in het toekomstige GOG te Kruibeke

Verslag: Johan Colman

Foto’s in dit verslag: Johan Colman.

Dankzij tal van enthousiaste vogelkijkers werden bijzondere waarnemingen, verricht te Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, verzameld en gebundeld.

Waarnemers: Johan Colman, Erik Van Bogaert, Patrick Geerts, Erik Van De Velde, Dirk Braem, Guy Vercauteren, Ronan Felix, Veerle Felix, Henri Felix, Gibert Smet, Fernand Daniels, Kris en Bart De Keersmaecker, Luc Lyssen, Gerry Heyrman, Peter Willekens.

Waargenomen soorten

DODAARS (Tachibaptus ruficollis)
De eerste dodaarzen werden gezien op 31-03 in Bazel polder waarbij 2 ex werden gezien.
Door lage waterstanden voornamelijk in Kruibeke Noord (vogelparadijs) zijn broedsels uitgebleven, 1 ex is gans het broedseizoen aanwezig gebleven te Kruibeke (bleef te zien tot diep in december), maar juveniele vogels zijn niet waargenomen.

KUIFAALSCHOLVER (Stictocarbo aristotelis)
Op 14/12 pleisterde  een kuifaalscholver op de Kruibeekse kreek, de soort die zeldzaam mag genoemd worden werd lange tijd geobserveerd.

KLEINE ZILVERREIGER (Egretta garzetta)
Er zijn geen voorjaarswaarnemingen bekend van de kleine zilverreiger en werd pas laat in het jaar gezien, de periode 23/07 tot 16/08 werd geregeld 1ex gezien in het ganse gebied.
Knap was dat op 22/08 liefst 4 kleine zilverreigers ter plaatse waren in Kruibeke polder.De Kleine Zilverreiger, hier op 1/8/09, regelmatig in Kruibeke Polder. Foto: Johan Colman

GROTE ZILVERREIGER (Casmerodius albus)
Op 11/01 vloog 1 ex naar Z over Kruibeke polder (foto). De periode 28/02 tot 8/03 verbleef 1 ex in het gebied. Op 22/03 vloog 1 ex naar Z over Bazel polder. Op 29 en 30/03 pleisterde 1 ex nabij de Rupelmondse Kreek. Op 13/04 vloog 1ex naar N over Bazel polder.
Twee ex trokken over Kruibeke polder in N-richting op26/04. Op 4/10 pleisterde 1 ex in Kruibeke polder.
Een groepje van 4 ex vloog langsheen de Kruibeekse telpost naar Z op 10/10.
Op en top was het op 31/10 waarbij een nieuw dagrecord voor het gebied werd gevestigd, er vlogen maar liefst 14ex (grootste groep van 9ex) over Kruibeke polder in een Z-richting.
Op 28/12 werd een overwinterend ex gezien ter hoogte van het kasteel te Kruibeke.

Grote Zilverreiger - Foto: Johan Colman Groep Zilvereigers, 9 ex., op 31/10/09 boven de Kruibeke Telpost


PURPERREIGER (Ardea purpurea)
De purperreiger werd alleen waargenomen in het voorjaar.
Bij Bazel telpost vloog 1 ex naar N op 5/04. Op 11/04 werd 1 ex gezien te Rupelmonde en
Bazel .
Op 19/04 vloog 1 ex in een ZO richting over Rupelmonde polder en op 25/04 vloog 1 ex naar NO langsheen  Bazel telpost.

OOIEVAAR (Ciconia ciconia)
De eerste ooievaars 4ex pleisterden op 20/02 in Kruibeke polder.
Op 29/03 vloog 1ex naar NO boven Rupelmonde . Op 6/04 pleisterde 1 ex in Rupelmonde polder.
Op 24/05 pleisterde kortstondig 1 ex in Bazel polder dat later verder vloog in een NO richting.
Op 25 en 26/05 verbleven dan weer 2ex in Bazel polder.  In de weilanden nabij Kruibeke telpost vertoefde 1ex op 8/08 (foto), ‘s avonds om 17u30 trok een groep van 10 ex over Rupelmonde naar ZO.
Op 9/08 trokken 3 ooievaars hoog over Kruibeke telpost naar ZW.
Op 1/09 (’s avonds om 19u00) vlogen 8ex over Kruibeke polder naar ZO.
Op 9 en 10/09 werden 4 en 3 ex overtrekkend waargenomen bij de telpost te Kruibeke.

Ooievaar op 8/8/09 te Kruibeke - Foto: Johan Colman


ZWARTE OOIEVAAR (Ciconia nigra)
Op 21/05 vloog 1ex over de telpost te Bazel naar NO.
Er cirkelden enige tijd 2ex boven Rupelmonde polder op 3/08, die even later verder vlogen in een
ZW richting.

LEPELAAR (Platalea leucorodia)
Er pleisterde 1ex in Bazel polder op 21/05.
Op 1/06 pleisterde 1 ex in Kruibeke polder (foto).
Er foerageerden 2 ex op de Scheldeoever nabij Kruibeke op 5/09.

KLEINE ZWAAN (Cygnus columbianus bewickii)
Op 11/01 vlogen 3ex naar ZO over Kruibeke polder en op 31/10 vlogen 4 ex in een
zuidelijke richting over Kruibeke telpost.

TOENDRARIETGANS (Anser serrivorstris)
Op 17/01 pleisterden 11 ex in Rupelmonde polder, met een piek op 25/01 waarbij 14 ex werden geteld.
Op 1/02 werden nog 10 ex geteld met als laatste nog 7 ex op 22/02 te Rupelmonde polder.

Toendrarietganzen in de Rupelmondse polder - Foto: Johan Colman


KLEINE RIETGANS (Anser brachyrhynchus)
Twee ex foerageerden in Rupelmonde polder op 10/01.

KOLGANS (Anser albifrons)
Op 14/01 werden nog 41 ex geteld in Rupelmonde polder, deze verbleven met wisselend aantal, met op 8/03 nog 31pleisterende vogels.
Op 14/03 vlogen 37 ex over Bazel polder in een ZO richting, meteen de laatste voor het voorjaar.
Met de vrij zachte temperaturen tot diep in het najaar was het vrij lang wachten op de eerste kolganzen, zo werden pas op 6/12 17ex gezien bij Rupelmonde polder.
Op 13/12 kende dit een piek met verspreid over het gebied werden 106 ex geteld.
Er waren nog 85 ex aanwezig op 28/12 allen in Bazelpolder.

GRAUWE GANS (Anser anser)
Tijdens de wintermaanden continu aanwezig met een piek op 17/01 met 31 ex te Bazel polder.
De soort verbleef er tot 17/03 met toch nog 14 ex in Bazel polder.
Voor het najaar was het lang wachten op de eerste waarnemingen.
Op 6/12 vlogen 7 ex over Rupelmonde en op 13 en 28/12 pleisterden 5 en 13 ex in Bazel polder.

BRANDGANS (Branta leucopsis)
Op 10/01 werden 40 ex geteld in Rupelmonde polder, 1 dag later werd de groep serieus aangedikt met een totaal van maar liefst 121 ex, een nieuw record werd daar mee gevestigd voor dit gebied.
Op 14/01 telde men nog 85 ex, nadien gingen de aantallen in dalende lijn met als laatste datum 8/03 waar nog 15 ex werden geteld in Rupelmonde polder.

Brandgans - Foto: Johan Colman

SMIENT (Anas penelope)
De smient was enkel aanwezig in januari met 4 mannetjes op 7/01. Op 14 en 25/01 werden nog 2 en 3 mannetjes waargenomen.

PIJLSTAART (Anas acuta)
Op 4/01 was 1 vrouwtje aanwezig op de Kruibeekse kreek.
Van 22 tot 25/02 waren 2♂♂en 2♀♀ aanwezig in Bazel polder.
Op 27/09 vlogen 4ex naar N over de telpost te Kruibeke.
De periode 11/10 tot 31/10 pleisterden 6 ex op de Kruibeekse kreek en van 28/12 tot 31/12 waren 8 ex aanwezig in Bazel polder.

SLOBEEND (Anas clyeata)
Een ♂en een ♀ waren constant aanwezig het ganse jaar door in het gebied.
Op 22/03 vlogen 9 ex over de telpost te Bazel in een Z richting.
Tijdens maand april pleisterden min 4 koppels verspreid over het gebied, slechts 1 koppel kwam tot broeden toe, in Kruibeke polder kon men een geslaagd broedsel noteren.
Na het broedseizoen verbleven gemiddeld 7 ex in Bazel polder.

BRILDUIKER (Bucephala clangula)
1 waarneming; Op 11/10 vloog 1ex naar Z langsheen de telpost van Kruibeke.

NONNETJE (mergellus albellus)
Een vrouwtje nonnetje werd gezien nabij heirbeeksluis te Kruibeke op 4/01.

GROTE ZAAGBEK ( Mergus merganser)
Op 7/01 was een ♂ zaagbek te bewonderen nabij Bazel polder en nog in Bazel polder was op 22/03 een ♀ te zien.

Volgende