Print deze pagina

Jaaroverzicht 2009: deel 2

ZWARTE  WOUW (Milvus migrans)
De eerste zwarte wouw werd gezien op de avond van 9/04 nabij het bezoekerscentrum te Kruibeke.
Op 10/04 vloog 1 ex over Bazelpolder richting N.
Twee zwarte wouwen werden op 11/04 regelmatig jagend waargenomen boven Bazel polder.
Op 18/04 trok 1 ex over de telpost te Bazel.
Op 17/05 werd een zwarte wouw betrapt in Rupelmonde polder met een rietvogel als prooi.    
Er vloog 1 ex naar NW over de Bazelse “kooi” op 25/05 en op 10/06 vloog 1 ex naar Z over Rupelmonde polder.

RODE WOUW (Milvus milvus)
De eerste rode wouw werd reeds overtrekkend waargenomen op 26/02 in Rupelmonde polder.
Dan was het wachten tot 20/04 waarbij 1 ex naar NO vloog over Rupelmonde polder.
Knap was dat op de vroege ochtend van 25/04 2 rustende rode wouwen (elk op een weipaaltje) kon bekijken van op de telpost te Bazel, enige tijd later vlogen beide vogels hun trektocht verder richting N.
Op 21/05 vloog 1ex over Bazel polder naar N.
Bij Kruibeke N (pachtgoed) vloog 1 ex naar ZW op 14/10.
In de late namiddag van 18/10 werd 1 ex gezien te Bazel en op 25/10 vloog 1 ex naar W over  Rupelmonde  polder.

BLAUWE KIEKENDIEF (Circus cyaneus)
Bij de stevige temperatuurdaling begin januari met matige tot strenge vorst zakten vele
overwinterende blauwe kiekendieven af van bij onze noorderburen tot bij ons in Vlaanderen,
dus ook in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde.

Juveniele Blauwe Kiekendief op 11/1/10 - Foto: Johan Colman


De eerste waarneming was op 6/01 waar in Rupelmonde polder een jagend ♀ werd gezien, de volgende dag werden reeds 2 ex waargenomen, een adult ♀ en 1 juveniele vogel. Op 11/01 vlogen liefst 3 ex rond over de weilanden , een ♂, een ♀ en een  juveniele vogel. De vogels hadden het hier prima naar de zin en verbleven er tot 21/04.
Op 25/04 werden dan 2 overtrekkende ♂♂ gezien nabij de telpost te Bazel, beide vlogen in een NO richting.
Op 28/04 vloog 1 ex over Rupelmonde polder
naar N.

Een juveniele vogel werd gezien op 22/08 in Kruibeke polder.
Een volwassen mannetje vloog op 25/10 naar ZO over Rupelmonde polder.

Vanaf 2/11 werd een vrouwtje blauwe kiekendief gezien en zal continu in het gebied aanwezig blijven de ganse wintermaanden door.
In de derde decade van december begon de winter aan een stevige vorstperiode, een juveniele
vogel kwam daardoor het al aanwezige vrouwtje vergezellen.

BRUINE KIEKENDIEF (Circus aeruginosus)
Een jonge vogel werd gezien op 10/01 in Rupelmonde polder.
Er werden tijdens de maand maart 3 waarnemingen gedaan met telkens 1 ex op volgende data: 1/03, 14/03, 16 en 17/03.
Op 2 en 3/04 trokken telkens 3 ex over Rupelmonde en Bazel polder. Op 4/04 vloog een adult ♂ over
Bazel telpost en op 5/04 pleisterde een adult ♀ nabij de bezoekerskeet te Kruibeke.
Op 12/04 vloog 1 adult ♀ over Bazel telpost naar Z. De avond van 15/04 werd een adult ♂
gezien dat over Bazel polder vloog naar N.
Op 18 en 19/04 trokken telkens 2 ex zeer hoog over Bazel telpost  naar N.
Een jagend ♂ werd gezien in Rupelmonde polder op 7/05. Op 23/05 vloog een adult ♀ naar NO over Bazel telpost. Op 24/05 trok een adult ♂ over Bazel telpost.

Ook de bruine kiekendief maakte tijdens de najaarstrek gebruik van de vele noordelijke winden en de toch wel warme temperaturen waardoor vele vogels op enorme hoogtes Vlaanderen overvlogen. Hierdoor kon de veldwaarnemer ze in veel mindere mate waarnemen.

In de periode 1 tot 15/08 werd geregeld een juveniele vogel gezien in het gebied.
Nabij de Kruibeekse telpost werden op 22/08 2 overtrekkende bruine kiekendieven gezien.
Op 29/08 vloog 1 ex over Kruibeke telpost. Op 5/09 trokken 4ex over Kruibeke telpost.
De laatste waarneming was op 17/09 waarbij 1 ex  ’s avonds laat over Kruibeke polder vloog.

WESPENDIEF (Pernis apivorus)
Op 24/05 werden pas de eerste 2 wespendieven gezien in Rupelmonde polder, meteen werd ook baltsgedrag waargenomen.
De wespendief heeft opnieuw voor een succesvol broedgeval gezorgd, het koppel heeft 2 jongen grootgebracht  (vorig: 2007).
Op 26/07 vloog 1 ex naar ZW over Bazel polder.  Ook op 6/08 trok 1 ex zeer hoog over Bazel polder naar ZO. Op 29/08 trokken 2 ex over Kruibeke telpost naar ZW (het broedkoppel was hier ook nog ter plaatse, de juveniele vogels lieten zich mooi opmerken op 2/09 in Bazel polder).
Op 5/09 trokken ook nog eens 2 ex over Kruibeke telpost naar ZW.                                                                                                                          
Op 12/09 vloog 1 ex over Kruibeke telpost en 1 juveniele vogel was nog ter plaatse tot 13/09 in Rupelmonde polder .

Mannetje Wespendief op 1/8/09 in de Rupelmondse Polder - Foto: Johan Colman

ZEEAREND (Haliaeetus albicilla)
Patrick Geerts en Erik Van Bogaert bevonden zich op 15/10 nabij het pachtgoed gelegen
Kruibeke N. Ze kregen wel even de verrassing van het jaar in hun beeld, een onvolwassen
zeearend kwam van over de Schelde aangevlogen waarna deze enkele malen begon te cirkelen
en vervolgens verder vloog richting ZW.

VISAREND (pandion haliaetus)
Een zeer vroege en tevens vroegste waarneming voor dit gebied was op 20/02 nabij de kerk
van Bazel waarbij 1ex overvloog naar O, dit als enige voorjaarswaarneming.
Op 29/08 vloog een visarend relatief laag de Schelde volgend naar Z nabij Bazel.
Bij Kruibeke telpost werd op 12/09 1 ex overtrekkend waargenomen (11u00), de vogel vloog
in een Z richting.

BOOMVALK (Falco subbuteo)
Bij Bazel telpost werd de eerste trekker waargenomen op 18/04 met 1 ex dat mooi in een N richting overvloog. Op 19 en 21/04 werden 3 en 1 overtrekkende boomvalken genoteerd bij Bazel telpost, deze vlogen allen in een NO richting.
Vanaf 22/04 werd geregeld een koppel boomvalken gezien boven het gebied, het koppel heeft voor een geslaagd broedgeval (2 jongen) gezorgd (net buiten het gebied), het ganse gezin werd geregeld gezien al jagend in het gebied.
Voor de boomvalk waren het tijdens de najaarstrek ook ideale weersomstandigheden om naar
de winterkwartieren te trekken, dus ook de boomvalken profiteerden van gunstige winden om
hoog over te trekken en zijn er dus geen trekgegevens bekend bij onze telposten.

SLECHTVALK (Falco peregrinus)
Op 23/05 vloog 1 ex in een NO richting over Bazel telpost en op 8/08 vloog een juveniele vogel in een ZW richting over Kruibeke telpost.

SMELLEKEN (Falco columbarius)
Een jagend smelleken werd gezien in Rupelmonde polder op 25/02.
Op 14/03 vloog 1 ex naar NO over Rupelmonde polder.
Op 7/10 werd 1 ex overtrekkend gezien nabij het pachtgoed te Kruibeke N.
Op 11 en 12/10 vloog telkens 1 ex naar Z over Kruibeke telpost.

Vorige Volgende