Print deze pagina

Jaaroverzicht 2009: deel 4

STEENUIL (Athene noctua)
Op 18/04 werd 1 roepend ex genoteerd in Rupelmonde polder. Tijdens de broedvogel-
inventarisatie werden 4 territoria gemeld: Rupelmonde 2, Bazel en Kruibeke elk 1.

VELDUIL (Asio flammeus)
Op 11/10 konden ze van op de telpost te Rupelmonde wel even genieten van een velduil die enige tijd laag boven de rietkragen vloog.

RANSUIL (asio otus)
Op  2 en 4/04 werd telkens een jagend ex gezien in Bazel en Rupelmonde polder.

IJSVOGEL (Alcedo atthis)
Een ijsvogel was aanwezig van 5/04 tot in de eerste decade van oktober. Het is niet duidelijk of de soort opnieuw heeft gebroed.

KLEINE BONTE SPECHT (Dendrocopos minor)
Op 20/05 werd 1 ex gezien nabij de Bazelse kreek.

BOOMLEEUWERIK (Lullula arborea)
Op 6/01 werd 1ex gezien bij Bazel polder en er vlogen 2 ex naar Z op 11/01 over Kruibeke polder.
Op 1/10 trok 1 ex over Rupelmonde polder. Beste dag was op 12/10 waarbij 29 boomleeuweriken werden genoteerd nabij het pachtgoed Kruibeke N.
Op 18/10 trokken 13 ex naar ZW bij Kruibeke telpost en op 31/10 werd ook daar nog 1 overtrekkend ex gezien.

WATERPIEPER (Anthus spinoletta)
Tijdens de wintermaanden vrijwel constant aanwezig over het ganse gebied, hetzij in sterk wisselend aantal. Grootste aantal was op 4/04 met een totaal aantal van 36 ex (in verschillende groepjes verspreid over het gebied).
Voor het najaar werd de eerste waterpieper gezien op 10/10 nabij Kruibeke telpost en op 29/10 pleisterden maar liefst 51 ex in bazel polder.
Op 28/12 werden nog 4 ex geteld te Kruibeke polder.

BOOMPIEPER (Anthus trivialis)
De boompieper liet zich tijdens de trek in zowel het voor als het najaar moeilijk opmerken bij de telposten, dus bleven de aantallen zeer beperkt.
3 ex op 19/04 naar NO bij Bazel telpost, 1 ex was ter plaatse op 26/04 in Kruibeke polder.
Op 9/08 vloog 1 ex naar ZW bij Kruibeke telpost, 2 ex trokken over Kruibeke telpost op 23/08.
Op 13/09 vloog 1 ex over Kruibeke telpost, op 15/09 vloog 1ex over Kruibeke N (zandstock), en op 26 en 27/09 vlogen 1 en 2 ex over de telpost te Kruibeke.

GRASPIEPER (Anthus pratensis)
Beste dag voor de graspieper was op 19/04 waarbij 712 ex werden genoteerd bij Bazel telpost
en voor het najaar was het op 4/10 waarbij 675 ex over Kruibeke telpost vlogen.

GROTE GELE KWIKSTAART (Motacilla  cineria)
1ex over KP op 25/01. 1ex overvliegend bij RP op 14/03. 1 ex ter plaatse op 9/07 te RP.
1ex ter plaatse in KP op 2/09. op 5/09 2ex naar ZW over KP. 1ex overvliegend in BP.
2ex ter plaatse in KP op 24/09. op 26/09 1ex naar ZW over K telpost. Op 27/09 werden 3
overvliegende ex genoteerd bij K telpost. 1ex naar ZW bij K telpost op 28/09.
Op 4/10 1 ex over K telpost naar ZW vliegend. Op 18/10 vlogen 2 ex naar N over K telpost.
Er werd een juveniel te samen met een adulte vogel gezien bij de Kruibeekse kreek wat duidt op een  mogelijk broedgeval in Kruibeke polder.   

GELE KWIKSTAART (Motacilla flava)
De eerste gele kwik werd opgemerkt pleisterend in Rupelmonde polder 9/04.
Topdagen voor deze soort waren 19 en 25/04 waarbij 54 en 71 overtrekkende ex werden geteld bij Bazel telpost. Beste dag voor het najaar was op 22/08 met 5 overtrekkende ex.

NACHTEGAAL (Luscinia megarhynchos)
Twee zangposten waren continu aanwezig nabij de Kruibeekse kreek van 13/04 tot 24/05,
ook in Bazel en Rupelmonde polder was telkens 1 territorium aanwezig.

GEKRAAGDE ROODSTAART (Phoenicurus phoenicurus)
Een zingend mannetje was reeds te horen op 12/04 in Kruibeke polder wat meteen de
aanzet was voor een geslaagd broedgeval, de soort bleef aanwezig tot 18/09 waarbij
een adult vrouwtje nog gezien werd in Kruibeke polder.

ZWARTE ROODSTAART (Phoenicurus ochruros)
Op 22/03 was 1ex ter plaatse aanwezig in Bazel polder. Op 31/03 was een koppeltje
zwarte roodstaarten aanwezig nabij zandstock N te Kruibeke.
Op 5/04 1 ex te Rupelmonde polder. Op 7/11 werd 1 ex gezien in Bazel polder.

PAAPJE (Saxicola rubetra)
Op 19/04 werd een koppel paapjes gezien in Bazel polder. Op 22/04 was 1♂ te zien nabij de zandstock N te Kruibeke en op 25/04 werden 4 ex gezien in Bazel polder.
Tijdens de najaarstrek was de soort verspreid over het gebied met gemiddeld 4 ex aanwezig in de periode 29/08 tot 17/09.
Een zeer late waarneming voor deze soort was op 7/11 waarbij 1 ex werd gezien in Bazel
polder.

TAPUIT (Oenanthe oenanthe)
De tapuiten werden pas laat gezien in het voorjaar met op 26/04 2♂♂+1♀ verspreid over het
gebied, de enige voorjaarswaarneming.
De najaarstrek kondigde zich beter aan voor de soort met op 1/09 liefst 7 pleisterende ex
in het gebied, gemiddeld verbleven er 4 ex tot 12/09.
Op 17 en 27/09 werd telkens nog 1 pleisterend ex gezien in Kruibeke polder.

BEFLIJSTER (Turdus torquatus)
Slechts 1 waarneming van 1 overtrekkend ex nabij Kruibeke telpost op 10/10.

KOPERWIEK (Turdus iliacus)
Indrukwekkend mag het wel genoemd worden toen we zeer vroeg in de ochtend van 31/10
bij de telpost te Kruibeke arriveerden, een enorme groep van enkele duizenden koperwieken
zagen overvliegen, mooi naar ZW, enige tijd later konden de kleinere overtrekkende groepjes
geteld worden waarbij de teller op 448 kwam te staan.

SNOR (Locustella luscinioides)
Op 28/04 werd 1 zingend ex waargenomen in Rupelmonde polder.

SPRINKHAANZANGER (Locustella naevia)
De eerste zangpost was aanwezig in Kruibeke polder op 13/04 en ook op 19/04 was 1 zangpost aanwezig in Bazel polder.
Op 26/04 werden 3 zangposten genoteerd in Kruibeke polder, na deze werden over het ganse gebied liefst 10 territoria genoteerd, een nieuw record voor de soort.

CETTI’S ZANGER (Cettia cetti)
Bij de telpost te Kruibeke liet zich een Cetti’s zanger enkele seconden goed bekijken waarna deze weer even snel in de dichte vegetatie verdween, heel waarschijnlijk was de vogel al een week eerder aanwezig maar dat kon men niet bevestigen.
Op 21/11 werd dan een overwinteraar opgemerkt in Bazel schor nabij heirbeeksluis.

RIETZANGER ( Acrocephalus schoenobaenus)
De rietzanger werd het eerst gemeld op 6/04 met 1 zangpost in Bazel polder, verder in de broedperiode werden in totaal 5 territoria vastgesteld in Rupelmonde polder en 1 in Kruibeke  N nabij de zandstock, een nieuw record voor het gebied, het is ook op voorgenoemde plaats dat de laatste rietzanger van het seizoen werd gezien op 14/08.

SPOTVOGEL (Hippolais icterina)
Een spotvogel was slechts 2 dagen aanwezig op 31/05 en 1/06 in Kruibeke polder, de goed verborgen vogel liet zich enkel in de regelmaat goed horen.


BRAAMSLUIPER (Sylvia curruca)
Op 14/04 was 1ex aanwezig nabij het kerkhof te Kruibeke.

FITIS (Phylloscopus trochilus)
De eerste fitis liet zich horen op 5/04 in Bazel polder. Tijdens het broedseizoen werden zowel in Bazel als in Rupelmonde polder 2 territoria genoteerd, ook nabij de zandstock N te Kruibeke werd 1 territorium genoteerd.

BAARDMAN (Panurus biamicus)
Twee ex lieten zich mooi bekijken in Rupelmonde schor op 25/10.

MATKOP (Parus montanus)
Op 4/02 en 7/03 werden 1en 2 ex gezien in de Bazelse kooi, tijdens het broedseizoen werd een volledig gezinnetje matkopjes gezien in Kruibeke polder.

VUURGOUDHAANTJE (Regulus ignicapillus)
Op 10/01 was 1ex aanwezig in Kruibeke polder.

ZWARTE MEES (Periparus ater)
Slechts 1 waarneming van 1 overtrekkend ex bij Bazel telpost op 29/03.

WIELEWAAL (Oriolus oriolus)
De wielewaal werd gehoord op 20/05 in Bazel polder.
Tijdens het broedseizoen werden in Bazel polder 3 territoria vastgesteld en in 1 territorium in Kruibeke polder in de omgeving van de Kapelbeek.

APPELVINK (Coccothraustes coccothraustes)
Twee waarnemingen bekend: 2 ex werden gezien in Bazel polder op 9/01 en nog in
Bazel polder was 1 ex aanwezig op 12/03.

EUROPESE KANARIE (serinus serinus)
Op 6/04 vloog 1 ex naar ZW over Bazel polder en op 13/04 vloog 1 ex  over Bazel polder naar N.

GROTE BARMSIJS (Carduelis flammea)
De invasie van grote barmsijzen bleef ook voor dit gebied niet onopgemerkt, de periode
5/01 tot 1/03 was constant een groep aanwezig met wisselend aantal: op 5/01: 30ex, de piek voor deze soort was op 1/02 met ongeveer 80 ex, 10ex op 15/02 en 2 ex werden nog gezien op 1/03 in Bazel polder.

KRUISBEK (Loxia curvirostra)
Op 20/05 vlogen 7 ex naar ZO over Rupelmonde polder en 1 ex vloog over Bazel polder op 6/08.

GEELGORS (Emberiza citrinella)
Op 7/11 werden 2 overvliegende ex gezien te Kruibeke (pachtgoed), beide vogels vlogen in een ZW richting.

Vorige