Print deze pagina

Jaaroverzicht vogels 2008

Verslag van Johan Colman

Dit  jaaroverzicht van 2008 betreft waarnemingen van zeldzame, schaarse en minder algemene trekvogels die in het poldergebied van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde werden gezien.

Er werd het tweede jaar op rij aan broedvogelinventarisatie gewerkt met enkele verrassende resultaten als gevolg.

Veldwaarnemers: Johan Colman, Patrick Geerts, Erik Van Bogaert, Erik Van De Velde, Dirk Braem, Guy Vercauteren, Ronan Felix, Henri Felix, Gerry Heyrman, Nand Daniels, Gilbert Smet, Luc Lyssen, Bart De Keersmaecker, Kris de Keersmaecker.

Gebruikte afkortingen: KT=Kruibeke telpost; KK=Kruibeekse kreek; KP= Kruibeke polder; BT=Bazel telpost; BK=Bazelse kreek, BP= Bazel polder, RP= Rupelmondse polder, RK= Rupelmondse kreek

Telpost Kruibeke Polder Telpost Bazel Polder

De waarnemingen:

ROODHALSFUUT (Podiceps grisegena)
Net zoals vorig jaar werd ook dit jaar de roodhalsfuut weer gezien, tot tweemaal toe was de vogel telkens kortstondig aanwezig op de plas nabij zandstok N te Kruibeke.
De eerste maal was de vogel aanwezig op 9/04 en werd deze pas laat op de avond gezien, zeer waarschijnlijk was het hetzelfde exemplaar dat terug werd gezien op 4/05.

DODAARS (Tachybaptus ruficollis)
Een eerste koppeltje reeds aanwezig op 2/03 op de plas nabij zandstok N te Kruibeke. Pas op 23/04 was een tweede koppeltje aanwezig op voorgenoemde plaats, beide koppels brachten elk 2 geslaagde broedsels tot een goed einde.
Ook bij Bazel nabij het kasteel Altena werden maar liefst 3 geslaagde broedgevallen genoteerd.

GEOORDE FUUT (Podiceps nigricollis)
Op 17/08 werd deze toch wel zeldzame soort voor het gebied gezien ter hoogte van Kruibeke op de Schelde, het ging om een juveniele vogel die zich enige tijd mooi liet bekijken.

 

 

 

Geoorde Fuut op 17/8 te Kruibeke - Foto: Johan Colman

 

KLEINE ZILVERREIGER (Egretta garzetta)
Op de avond van 15/04 vloog nabij zandstok N te Kruibeke 1ex in een N-richting.Ook 1ex vloog op 8/08 over KT in een N-richting. Op 6/09 vlogen 2ex laag langsheen KT over het Scheldewater in een Z-rchting.

GROTE ZILVERREIGER (Casmerodius albus)
Tussen de periode 12 en 20/04 werd geregeld een grote zilverreiger gezien heen en weervliegend over het gebied, zeer vermoedelijk kwam het dier van Wintham en maakte dus geregeld een overstapje naar onze polders.
Op 23/04 vlogen 2ex langsheen BT. Op 21/09 vloog 1ex langsheen KT in een N-richting. Er pleisterde 1ex op de RK op 26/09. Op 27/09 vlogen 2ex over KT in een NO-richting. Bij BP werd 1 overvliegend ex genoteerd op 7/12.

Grote Zilverreiger aan de Rupelmondse Kreek op 26/9 -
Foto: Johan Colman

Grote Zilverreiger in Kruibeke op 7/12 -
Foto: Johan Colman

PURPERREIGER (Ardea purperea)
Er zijn 6 waarnemingen van deze soort. Het eerste overtrekkende exemplaar werd gezien op 20/04 nabij BT, ook op 23/04 werd bij voorgenoemde plaats 1 overvliegend ex genoteerd. Op 11/05 was 1 overtrekkend ex te zien te R en op 24/05 vloog 1 ex langsheen KT. Een juveniele vogel vloog mooi naar Z op 15/08 nabij KT en als laatste werd nog 1 overtrekkend ex genoteerd nabij KT op 13/09.

OOIEVAAR (Ciconia ciconia)
Er werd 1 ex gezien te K op 23/03, Een kleine groep van 5 ex vlogen in een ZW richting op 9/08over KT. Er werd op 15/08 1 overtrekkend ex gezien bij KT. Op 25/08 vloog een groep van 13 ex over B (13u30'). De grootste formatie werd gezien te K op 10/09 (11u15') toen maar liefst 34 overtrekkende ex werden geteld.
Ook op 11/09 trok een groep van 18 ex over BP. Op 14/09 vlogen 4 ex ook over BP.
Er werd nog een groep van 6ex gezien die over KT vlogen in Z richting op 20/09 (15u15').

ZWARTE OOIEVAAR (Ciconia nigra)
Boven de kerk van Kruibeke cirkelde op 11/05 enige tijd 1ex, de vogel vloog even later in een NO richting verder. In de namiddag van 13/09 was het spectaculair te noemen toen zich een zwarte ooievaar mengde bij een groep van 35 overtrekkende wespendieven, deze vlogen allen in ZW richting over KT.

LEPELAAR (Platalea leucorodia)
Op 31/08 werden 2 overtrekkende lepelaars gezien nabij KT, de vogels vlogen in een Z richting.

Lepelaars op trek over Kruibeke - Foto: Johan Colman

KLEINE ZWAAN (Cygnus columbianus bewickii)
Op 3/12 werden 2 adulte kleine zwanen overtrekkend gezien te K, ze vlogen in ZW richting.

TOENDRA RIETGANS (Anser fabalis rossicus)
Er pleisterden 2ex nabij het Fasseit te R op 24/02, en op 2/11 vlogen 5 ex over KT in Z richting.

KOLGANS (Anser albifrons)

De groep van 20 ex die op 23/12/07 nabij het fasseit te R foerageerden werd aangevuld op 13/01, toen werden 32 ex geteld. De soort verbleef er dan tot eind februari hetzij met wisselend aantal, grootste aantal was op 27/01, toen werden 39 ex geteld.
Op 24/02 werden de laatste 2 pleisteraars genoteerd ook op voorgenoemde plaats.
Op 7/12 vlogen 14 ex over Bazel polder.

Toendrarietganzen bij enkele Canadese ganzen in Rupelmonde op 24/2
- Foto: Johan Colman
Twee Kolganzen in de weilanden te Rupelmonde op 24/2
- Foto: Johan Colman

GRAUWE GANS (Anser anser)
Er pleisterde 1ex sinds 23/12/07 bij het fasseit te R, en verbleef er de volgende 2 wintermaanden.
Op 24/02 werden 3 pleisterende grauwe ganzen genoteerd te R, na deze datum zijn deze niet meer gezien.
Voor het najaar werden de eerste trekkers gezien op 26/09 waarbij 6 ex in zw richting over BP vlogen.
Betere trek was er te bewonderen op 17/11 boven BP waarbij meer dan 500ex overtrokken, allen naar zw richting.
Op 23/11 vlogen 86 ex over KP in verschillende groepjes en nog te K werden op 7/12 140 ex genoteerd die het gebied overvlogen in zw richting.

SMIENT ( Anas penelope)
Bij R foerageerden 5ex (3♂♂+2♀♀) op 13/01.
Tussen de aanwezige hoge aantallen krakeenden (Anas strepera) werden op 27/01 en 3/02 telkens 2♂♂ smienten opgemerkt nabij het Fasseit te R.
Op 16/02 pleisterden 3 ♂♂ in BP en als laatste voor het voorjaar was nog 1♂ aanwezig in BP op 23/03.
1 najaarswaarneming,; 2ex werden gezien op de KK op 18/10.

PIJLSTAART (Anas acuta)
Tijdens een watervogeltelling (Kruin) werden op 19/01 bij de KK 8 ex geteld (4♂♂+ 4♀♀)en deze verbleven er tot 24/02 waarbij nog 6ex aanwezig waren.
Op 13/09 vloog een vrouwtje over KT in zw richting.
Bij de KK noteerden men op 9/11 12pleisterende ex en op 7/12 waren daar nog 3♂♂ aanwezig.
Een groep van 10ex vloog over K nabij zandstok N op 27/12. Op 28/12 pleisterde 1 mannetje en 1 vrouwtje op de KK.

 

Pijlstaart mannetje op de Kruibeekse Kreek - Foto: Johan Colman

SLOBEEND (Anas clypeata)

Op 24/02 pleisterden nabij de zandstok N te K 10 ex, 11ex op 2/03 en 9ex op 8/03 op voorgenoemde plaats.
Er vlogen 16ex over BT op 15/03 en nog deze datum werden nog 11ex geteld bij ZN te K.
Van de slobeend was een geslaagd broedgeval te K nabij de bezinkingsput (oude veerstraat).

ZOMERTALING (Anas querquedula)
Knap voor dit gebied was de waarneming van een mannetje zomertaling dat zich liet bewonderen nabij zandstok N te K op 16/05.

Volgende