Print deze pagina

Jaaroverzicht vogels 2010: deel 2

WILDE ZWAAN   (Cygnus cygnus)
Er  werd een groep van maar liefst 8ex waargenomen bij Bazel polder op 26/12, de groep vloog in een Z richting.

KLEINE RIETGANS    (Anser brachyrhynchus)
Deze zeer schaarse wintergast pleisterde kortstondig in Rupelmonde polder op 14/02.

TOENDRARIETGANS   (Anser serrirostris)
Op 30 en 31/01 foerageerden 3ex in Rupelmonde polder, nog op deze laatste trokken 2 groepen van 46 en 41ex naar NW over Bazel polder.

KOLGANS   (Anser albifrons)
De kolgans was ook in de eerste 3 maanden van het jaar steevast aanwezig in het gebied, hetzij in wisselend aantal.
Op 3/02 werd een max aantal bereikt in Bazel polder en telde men 70ex.
De soort bleef aanwezig in het GOG tot 27/03 waarbij nog 2 juveniele vogels te zien waren.
Voor het najaar melden zich de eerste kolganzen op 28/11 waarbij 5ex foerageerden in BP.

Kolganzen in Bazel polder op 9/03. - Foto: Johan Colman

Na deze verbleef de soort nu dagelijks in het gebied met wisselend aantal.
Op 20/12 telde men 450 naar ZW  overtrekkende kolganzen over Bazel polder.
Echte top voor het toekomstig GOG was op 30/12 waarbij in Bazel polder maar liefst >500 pleisterende ex werden geteld.
Op 31/12 telde men 120 ex in Bazel polder en werden  nog 277 overtrekkende kolganzen gezien, allen in W richting vliegend.

Kolganzen in winterlandschap op 26/12 te Bazel. - Foto: Johan Colman.

GRAUWE GANS   (Anser anser)
Ook de grauwe gans is nu een trouwe wintergast voor dit gebied, het hoogste aantal was op 27/02 waarbij 42ex werden geteld in Bazel polder
De soort bleef aanwezig tot op 9/04 met nog 9 pleisterende ex.
Voor het najaar werden de eerste grauwe ganzen gezien op 29/09 waarbij 6ex over Kruibeke polder vlogen in een ZW richting.
Op 11/12 pleisterden 26ex in Bazel polder, dit als max aantal.
Op 30/12 werden bij Bazel polder in verschillende naar Z overtrekkende groepen 100ex geteld.

BRANDGANS   (Branta leucopsis)
De brandgans is voornamelijk de laatste jaren met minstens 6ex aanwezig het ganse jaar door, het gaat hier om een verwilderde populatie van introductieprojecten uit onze buurlanden.
De periode 24/01 tot 7/02 telde men 20 pleisterende ex  in Bazel polder.
Op 4/03 telde men nog 16 ex in Rupelmonde polder.
Op 6/06 vlogen 24ex over Kruibeke polder in een N richting en op 18/07 pleisterden 18ex in Rupelmonde polder.
Minstens 3 koppels brandganzen hebben zich hier definitief genesteld en hebben elk succesvol gebroed in dit gebied.

SMIENT   (Anas penelope)
De smient werd maar pas gezien op 3/02 met 1 pleisterend ♂ in Bazel polder.
Op 7/02 werden 2♂♂+ 1♀ overvliegend waargenomen bij Bazel polder.
Tenminste 8ex (5♂♂+ 3♀♀) pleisterden in Bazel polder van 21 tot 27/02.
De periode 4/03 tot 28/03 waren gemiddeld 18ex aanwezig met een max aantal van 23ex op 14/03 in Bazel polder.
De smientjes bleven aanwezig tot 11/04 met 7ex (4♂♂+3♀♀).
Het is dan al volop winter als de eerste smienten zich laten bewonderen op 21/11 waarbij 2ex te zien waren in Bazel polder.
Na deze verbleef de soort met gemiddeld 6ex in Bazel polder tot 31/12.

PIJLSTAART  (Anas acuta)
Op 30/01 pleisterden 12ex in Rupelmonde polder. Op 7/02 telde men 16♂♂+♀♀ in Bazel polder.
Op 14/02 pleisterden 8ex op de Kruibeekse kreek.
Knap was de waarneming van een naar NO overtrekkende groep van 92ex nabij Bazel telpost op  6/03.
Op 7/03 verbleven nog 3♂♂en 3♀♀ te Kruibeke bij zandstok N.
Als laatste voor het voorjaar werd nog 1 opvliegend ♂ gezien op 14/03 bij de Kruibeekse kreek.
Een adult ♂ vloog naar N over Kruibeke polder op 25/09.
Er werd een max aantal pleisterende pijlstaarten genoteerd op 21/11 met 13ex (10♂♂+3♀♀)in Bazel polder.
Op 28/11 vlogen 6ex naar Z over Rupelmonde polder.  Op 5/12 vlogen 4ex over Kruibeke polder en tot 31/12 pleisterden minstens 3ex in Bazel polder.

SLOBEEND   (Anas clypeata)
De slobeend is voornamelijk de laatste jaren vrijwel het ganse jaar aanwezig in het toekomstige GOG, de soort is enkel afwezig bij strenge vorstperiodes.
De slobeend heeft opnieuw succesvol gebroed ditmaal in Rupelmonde polder.
Bij een telling op 27/12 in Bazel polder werden 26ex geteld.

ZOMERTALING   (Anas querquedula)
de zomertaling, voor dit gebied schaars te noemen werd gespot op 28/03, een adult ♂ werd meerdere malen gezien.
Op 3/05 werden 3ex pleisterend gezien in Bazel polder (2♂♂+1♀). Na deze was 1 koppeltje nog aanwezig tot 5/06, het is jammer genoeg niet tot een broedsel gekomen.

Mannetje zomertaling op 24/05 in Kruibeke polder.-  Foto: Johan Colman

ZWARTE ZEE-EEND   (Melanitta nigra)
Bijzonder knap was de waarneming van deze voor het binnenland zeer schaarse zeevogel te zien was op 17/10 met 1ex dat enkele malen heen en weer vloog langsheen de telpost te Kruibeke.
De zwarte zee-eend vloog na enige tijd verder door in een N richting.

BRILDUIKER   (Bucephala clangula)
Op 13/01 werden 2 opvliegende ex gezien op de Schelde nabij Bazel polder.
Op 31/12 vlogen 7ex over Bazel polder in een NO richting.

Volgende pagina