Print deze pagina

Jaaroverzicht vogels 2010: deel 4

KWARTEL   (Coturiux coturnix)
Op 7/06 werd een roepend ex gehoord in Kruibeke polder, eerder werden bij Bazel telpost auditief kwartels gehoord waarvan de data ontbreken.

WATERRAL      (Rallus aquaticus)
Minstens 1 broedgeval in Bazel polder.
Een juveniel werd gezien op 9/07 te Kruibeke bij zandstok N.

KRAANVOGEL   (Grus grus)
Op 25/02 vlogen 2 overtrekkende kraanvogels naar NO over Kruibeke polder.
Op 30/11 werden 6 naar ZW trekkende ex gezien bij Kruibeke polder.

SCHOLEKSTER    (Haenatopus ostralegus)
Er werden 2 territoria genoteerd tijdens het broedzeizoen (Rupelmonde en Bazel polder).
Op 9/05 vloog een groep van 15ex over Bazel polder in een Z richting.
Op 22/7 werden 18ex geteld in Bazel polder.

KLUUT    (Recurvirostra avosetta)
Op 11/04 pleisterden 2ex in Bazel polder en op 23 en 31/05 werd telkens 1ex gezien in Kruibeke polder.

KLEINE PLEVIER    (Charadrius dubius)
De kleine plevier, reeds aanwezig met 2ex op 25/03 in Bazel polder heeft met 3 bezette territoria in het gebied een geslaagd broedseizoen achter de rug.
Op 13 en 14/05 waren 8ex aanwezig in Bazel polder.
Op 23/06 was nog een koppeltje en een juveniele kleine plevier  te zien In Bazel polder.

Kleine plevier, Bazel polder op 1/05 -  Foto: Johan  Colman

GOUDPLEVIER   (Pluvialis apricaria)
Slechts 1 waarneming van 1 overvliegend ex bij Bazel telpost op 20/03.

KANOET    (Calidris canutus)
De toch wel voor deze regio zeldzame kanoetstrandloper pleisterde kortstondig te Kruibeke bij zandstok N op 31/05.Adulte kanoetstrandloper in zomerkleed, Kruibeke polder, 31/05 - Foto: Wim Deloddere


KLEINE STRANDLOPER   (Calidris minuta)
Op 7/06 waren 3 pleisterende ex aanwezig te Kruibeke bij zandstok N.

KEMPHAAN    (Philomachus pugnax)
Een groep van 17ex vloog in een N richting over Kruibeke polder op 22/04.
In de periode tussen 1/05 en 13/05 verbleven gemiddeld 2 ex en werd een piekaantal van 5 pleisterende kemphanen bereikt op 3/05 in Bazel polder.

REGENWULP   (Numenius phaeopus)
Op 18/04 trokken 10ex over Kruibeke polder.
Op 30/04 was 1ex te zien in Bazel polder.

GRUTTO   (Limosa limosa)
Op 6/03 vloog 1ex naar NO over Bazel polder.
De grutto was te zien in Bazel polder op 20/03 en vanaf 3/04 was 1 koppel steevast aanwezig en verbleef er tot 8/05, dit heeft echter niet tot een broedsel geleid.

TURELUUR   (Tringa totanus)
De tureluur was  vooral te zien tijdens het voorjaar, van 20/03 tot 18/05 werden
gemiddeld 3 tot 4 ex gezien (op 29/03 werden 8ex geteld in Bazel polder).

ZWARTE RUITER    (Tringa erythropus)
Op 22/04 vloog 1 reeds in zomerkleed over naar NO te Kruibeke bij zandstok N.
Een zwarte ruiter was mooi te bekijken van 29/04 tot 9/05 in Bazel polder.


Zwarte ruiter op 8/05 in Bazel polder. - Foto: Johan Colman


GROENPOOTRUITER    (Tringa nebularia)
Op 15/04 pleisterden 3ex in Rupelmonde polder.
Op 17/04 trok een groepje van 6ex in een N richting over Bazel telpost.
De periode 21/04 tot 28/04 verbleven minstens 4ex in Bazel polder, nog op 28/04 trok een groepje van 3ex over te Kruibeke bij zandstok N.
In de maand mei waren gemiddeld 2 à 3ex aanwezig met een piekje van 5ex op 13/05 in Bazel polder.
Op 28 en 29/08 pleisterden 2ex in Kruibeke polder.

Groenpootruiter in Bazel polder op 8/05.- Foto: Johan Colman.

BOSRUITER    (Tringa glareola)
Het was wel het voorjaar van de bosruiter met nooit eerder gezien aantallen voor dit gebied!
Op 25/04 werden reeds 5ex geteld in Bazel polder.
In de periode 28/04 tot 4/05 verbleef 1ex in Bazel polder, na deze laatste gingen de aantallen terug de hoogte in met op 7/05 noteerden men aldaar 5 pleisterende bosruiters, op 9/05 telde men 14ex.
Tijdens de trektelling van 13/05 in Bazel polder telde men 9 pleisterende ex, en die zelfde avond nog werden maar liefst 21ex geteld, een absoluut record voor dit gebied.
Op 14/05 waren nog 18ex aanwezig, na deze werden geen bosruiters meer gezien, ook niet tijdens de najaarstrek.


Bosruiter in Bazel polder op 14/05.- Foto: Johan  Colman.

OEVERLOPER   (Actitis hypoleucos)
Op 29/03 werd de eerste pleisterende oeverloper gezien in Bazel polder.
De soort is vanaf dan vrijwel constant aanwezig voornamelijk in Bazel polder tot 22/05.
Op 3/05 konden we het hoogste aantal van 8 pleisterende ex noteren
Bij de najaarstrek werd tevens ook een piek van 8 pleisterende ex bereikt ditmaal in Kruibeke polder.
De soort bleef aanwezig met een klein wisselend aantal van 3 tot 6ex in Kruibeke polder tot 13/09.

Oeverloper in Bazel polder op 1/05.-  Foto: Johan  Colman

WITGAT   (tringa ochropus)
Bij het pachtgoed te Kruibeke (Molenstraat), net iets buiten het GOG werden 2 pleisterende ex gezien.
In het GOG zelf was de soort te zien vanaf 27/03 tot 17/04 met een piekje van 5 pleisterende ex op 15/04 in Bazel polder.
Er waren goede trektellingen voor het witgat met op 6/04 vlogen 10 ex (in diverse groepjes) naar N over de telpost te Bazel, bijzonder knap was het ook op 17/04 waarbij 30 naar N overtrekkende ex werden geteld tevens bij de telpost te Bazel, een nieuw record voor de telpost!
Tijdens de najaarstrek was de soort al te zien op 3/08 in Kruibeke polder met 12 pleisterende ex.
Op 13/09 werden in Kruibeke polder nog 7ex geteld, na dit verbleef het witgat er tot 22/10 met gemiddeld 2ex.

BOKJE   (Lymmocrytes minimus)
Op 11,22/10 en 20/11 werd telkens 1ex gezien in Bazel polder.

HOUTSNIP   (Scolopax rusticola)
Op 18/01 telde men 7 opvliegende houtsnippen in Rupelmonde polder en op 28/01 werd ook aldaar 1 pleisterend ex gezien.
Op 2/02 werden 5ex gezien in Bazel polder en op 14/02 vlogen 2ex op in Kruibeke schor (Scheldekant).
Op 6/03 werden opvliegende 2ex gezien in Bazel polder en op 11/11 werd ook aldaar nog 1ex gezien.

Volgende pagina