Print deze pagina

Jaaroverzicht vogels 2010: deel 5

ZWARTKOPMEEUW   (Ichthyaetus melanocephalus)
De waarnemingen van de zwartkopmeeuw nemen vooral de laatste jaren in aantal fors toe hoofdzakelijk tijdens de voorjaarstrek.
De soort werd zowel pleisterend of doortrekkend gezien in de periode 13/03 tot 8/07.
Op 13/03 werden 2ex overvliegend naar NO gezien in Kruibeke polder.
Na dit werd de soort gezien over gans het gebied met gemiddeld 10ex.
Betere dagen voor de zwartkopmeeuw waren op 25/03 waarbij 11ex te Kruibeke (zandstok N) en 21ex bij het pachtgoed (molenstraat) werden geteld.
Op 29/03 en 5/04 werden 13 en 15 pleisterende ex geteld in Bazel polder.
Knap was op 22/06 waarbij een telling van 32 overtrekkende ex genoteerd werden bij de telpost te Rupelmonde.

DWERGMEEUW     (Hydrocolaeus minitus)
Op de avond van 19/04 werden te Kruibeke bij zandstok N 6 naar N overtrekkende ex  gezien, een eerste individu betrof een onvolwassen ex en even later volgden een groepje van 5 adulte vogels.
Op 11 en 12/09 werd in de regelmaat een juveniele dwergmeeuw gezien nabij Kruibeke polder.

ZWARTE STERN   (Chlidonias Niger)
Twee zwarte sternen vlogen laag naar N over de Schelde op 24/05 nabij de telpost te Bazel.

ZOMERTORTEL   (Streptopelia turtus)
Twee waarnemingen met op 8/05 was 1ex te zien in Rupelmonde polder en op 1/08 werd 1ex gezien op trek in Kruibeke polder.

KOEKOEK   (Cuculus canorus)
De eerste koekoek werd gehoord op 17/04 in Bazel polder, dit voor de fenologie.
Minstens 7 vogels waren tijdens het broedseizoen aanwezig in het gebied wat wijst op succesvolle broedsels van de rietvogels.

BOSUIL    (Strix aluco)
Bij de Bazelse “kooi” werd op 19/03 een roepend mannetje gezien.
Minstens 2 koppels hebben gebroed in Bazel polder.
Op 24/11 werd nog een roepende bosuil gehoord in Bazel polder.

STEENUIL   (Athene noctua)
Een steenuil liet zich opmerken op 19/04 in Rupelmonde polder.
Minsten 3 territoria waren steevast aanwezig tijdens het broedseizoen verspreid over Rupelmonde en Bazel polder. 

IJSVOGEL   (Alceda athis)
De strenge winter van 2009 eiste zijn tol onder de ijsvogels en werd de soort weinig gezien, toch heeft een koppeltje ijsvogels zeer waarschijnlijk genesteld op de Kruibeekse kreek.
Na het broedseizoen werden terug enkele ijsvogels gezien.

KLEINE BONTE SPECHT   (Dendrocopos  minor)
Op 31/01 werd 1ex gezien in Rupelmonde polder.

VELDLEEUWERIK   (Alauda arvensis)
Op 3/01 pleisterden kortstondig 59ex in Bazel polder, even later vloog de groep in een W richting verder.
Op 30/01 werd relatief goede trek waargenomen in Rupelmonde polder waarbij 244ex werden geteld, allen in een ZW richting vliegend.
Tijdens de najaarstrek werden door het aanhoudend goede trekweer voor vogels (met rugwinden zitten trekvogels in de hogere etages) weinig leeuweriken gespot.

BOOMLEEUWERIK   (Lullula arborea)
Ook voor de boomleeuwerik waren het geen hoogdagen bij de tellingen in voor en najaar, beste teldag voor de soort was op 10/10 op de telpost van Kruibeke polder, daar werden 6 overtrekkende ex geteld.

OEVERZWALUW   (Riparia riparia)
De oeverzwaluw heeft een geslaagd broedseizoen achter de rug met 19 bezette nestholtes in Rupelmonde polder en 25 à 30 nesten te Kruibeke bij zandstok N.

WATERPIEPER   (Anthus spinoletta)
De waterpieper was in vergelijking met 2009 beduidend minder in aantal aanwezig, de hogere aantallen werden genoteerd op 30/01 in Rupelmonde polder met 10 pleisterende ex.
Op 1/11 telde men 13ex in Bazel polder en 2 ex in Kruibeke polder.

BOOMPIEPER   (Anthus trivialis)
Geen topdagen voor de boompieper tijdens de trek zowel in voor als najaar.
Op 3,4 en 5/09 pleisterden 4ex in Kruibeke polder en op 29/09 trokken 2ex over de zandstok te Kruibeke naar ZW.

ROODKEELPIEPER   (Anthus cervinus)
In de ochtend van 3/10 trok 1ex over de telpost te Rupelmonde in een ZW richting.

DUINPIEPER   (Anthus campestris)
Twee waarnemingen van deze toch wel zeldzame verschijning voor dit gebied, met op 5/09
1 pleisterend ex nabij de telpost te Rupelmonde en ook aldaar trok op 18/09 1ex over naar ZW.

ROUWKWIKSTAART   (Motacilla yarelli)
De rouwkwikstaart, een zeer schaarse bezoeker voor dit gebied, werd met 2 pleisterende ex gezien in Bazel polder op 7/05.
Op 27/05 werd een adult ♂ gezien te Kruibeke bij zandstok N, dit leidde aldaar tot een gemengd broedgeval
♂ rouwkkwik × ♀ witte kwikstaart (Motacilla alba).
Op 1/06 werd ook een hybride juveniele vogel gezien. Het ♂ rouwkwik werd het laatst gezien op 7/06.

Rouwkwikstaart, adult ♂op 1/06 te Kruibeke zandstok N - Foto: Wim Deloddere.


GROTE GELE KWIKSTAART   (Motacilla cinerea)
Op 18/03 werd een opvliegend ex gezien in Rupelmonde polder, dit als enige waarneming voor het voorjaar.
Het is vooral tijdens de najaarstrek dat de soort zich meer liet opmerken.
Op 13/09 was 1 pleisterend ex aanwezig in Kruibeke polder.
Van 26/09 tot 1/10 waren 1tot 3ex ter plaatse aanwezig in Kruibeke polder.

GELE KWIKSTAART   (Motacilla flava)
Gele kwikken werden tijdens de voorjaarstrek geregeld zowel pleisterend als op trek gezien bij beide telposten te Bazel en Rupelmonde polder met gemiddeld 3ex.
Wel waren er enkele betere tellingen voor de soort, met op 25/04 waarbij 10 overtrekkende ex werden geteld bij Bazel telpost, 7ex op 1/05 en 9 overtrekkende ex op 15/05 allen bij de telpost
te Bazel.
Tijdens het najaar waren de aantallen iets hoger maar werden geen nieuwe records gebroken.
Op 22/08 noteerden men 11 overtrekkende ex , 4ex op 28/08, 5ex op 31/08, 6ex op 3/09, 10ex op 11/09, 7ex op 26/09, allen overtrekkend bij de telpost te Kruibeke.

NOORDSE GELE KWIKSTAART   (Motacilla flava thunbergi)
Op 13/05 werd 1 pleisterend ex gezien in Bazel polder, ’s avonds werden aldaar 2 ex gezien en op 15/05 werd bij Bazel telpost 1 overtrekkend ex gezien.

NACHTEGAAL   (Luscinia megarhynchos)
De nachtegaal bleef afwezig zowel in Bazel als in Kruibeke polder, maar werd wel tijdens de monitoring 2 territoria vastgesteld in Rupelmonde polder.

PESTVOGEL   (Bombycilla gavulus)
Op 31/10 werden 2ex pleisterend waargenomen te Rupelmonde (centrum).

Volgende pagina