Print deze pagina

Jaaroverzicht vogels: deel 3

WATERRAL (Rallus aquaticus)
De waterral word geregeld gehoord in de rietkragen tijdens het voorjaar maar word zelden gezien, deze is dus wel degelijk aanwezig in het gebied.

KRAANVOGEL (Grus grus)
Kraanvogels werden uitzonderlijk gezien boven vlaanderen in 2008 ook te Kruibeke
werden er gezien, ondermeer op 14/03 werden te B liefst 18 overtrekkende ex gezien (14u35').Op 15/03 vlogen 7ex in een NO richting over K (15u30').
Op 16/03 werd 1ex overvliegend gezien te R.
Één ex vloog relatief laag over KP op 14/06.

 

Kraanvogels boven Kruibeke op 15/4 - Foto: Johan Colman

 

KLEINE PLEVIER (Charadrius dubius)
Op 29/03 vloog 1 ex in N richting bij BT. Op 1/04 pleisterden er 2 ex bij ZN te K, de soort bleef aanwezig tot 17/08 dit met een max aantal op 22/05 met 4ex.
De kleine plevier heeft zeer waarschijnlijk wel genesteld te K (ZN), maar is echter door rustverstoorders (wandelaars met loslopende honden) niet gelukt.

KEMPHAAN (Philomachus pugnax)
Op 5/07 werden 2 pleisterende ex opgemerkt in BP.

REGENWULP (Numenius phaeopus)
Op 17/04 vlogen 3 ex over BT. Er werd 1overtrekkend ex gezien op 19/04 bij BT en op 25/04 vlogen 2ex ook over BP.

WULP (Numenius arquata)
De periode eind maart en de eerste decade van april was er enige trek van enkele groepen in wisselend aantal met als beste dag op 10/04 toen 2 groepen van 78 en 21 ex werden geteld die over ZN te K vlogen, nog bij deze plaats werden op 30/03; 21 ex gezien, 7/04; 13 ex, 8/04; 45 en 6 ex, en op 11/04 werden aldaar 44 overtrekkende vogels geteld.
Op 5/07 foerageerden 20ex te B. Op 6/11 foerageerden 50 ex te KP.
Er vlogen 6 ex over KP op 7/12 en op 28/12 vlogen 26 ex in ZO richting over BP.

GRUTTO (Limosa limosa)
Er was op 12/04 1 pleisterend ex aanwezig nabij BT.

GROENPOOTRUITER (Tringa nebularia)
Van 16/05 tot 26/05 pleisterden 2ex bij ZN te K.
Op 17/08 vlogen 4 ex in Z richting langsheen KT.

 

Groenpootruiter bij ZN te K op 18/05 - Foto: Johan Colman

 

TURELUUR (tringa totanus)

Op 26/03 pleisterde 1ex in BP, deze werd geregeld in deze regio gezien tot op 2/04 waarbij 3 ex werden gezien bij ZN te K. Er vormde zich een koppeltje dat zich vestigde in BP en kwam er zeker ook tot broeden, bij een te vroege maaibeurt van het weiland zijn de vogels opgeschrikt (of nest vernietigd) waardoor de vogels het gebied hebben moeten verlaten, we hopen zeker op een terugkeer van de tureluur.

BOSRUITER ( Tringa glareola)
Één adult ex in zomerkleed was kortstondig aanwezig op 16/05 nabij de ZN te K.

OEVERLOPER (Actitis hypoleucos)
Op12/04 werd de soort voor het eerst gezien met 1 langsvliegend ex nabij BT.
Na deze datum liepen de aantallen verder op met een max aantal van 7 pleisterende ex op 16/05 bij ZN te K.
Het laatste exemplaar voor het voorjaar was nog aanwezig op 24/05 bij ZN te K.
De eerste najaarstrekkers werden al teruggemeld op 29/07 met 4 pleisterende ex te K.
Er vlogen 5 ex over KT in Z richting op 24/08 en op 30/08 werden 2 pleisterende vogels gezien te K.
Zeer uitzonderlijk was een overwinterend ex aanwezig op 19/12 nabij ZN te K.

WITGAT ( Tringa ochropus)
Er verbleven 3 overwinterende ex bij BP op 27/01. De eerste vorjaarstrekker werd gezien op 10/04 bij ZN te K.
Op 19/04 waren 2 ex aanwezig te K.
Op 27/07 foerageerde 1ex bij ZZ te R en verbleef aldaar tot 9/08 (op 3/08 werden aldaar 2 ex gezien).
Het witgat was dan vrijwel continu aanwezig tot 13/10 met 1ex regio Rupelmonde, Bazel.

BONTE STRANDLOPER (Calidris alpina)
Er zijn 2 waarnemingen van deze schaarse soort; 4 pleisterende ex te K (Scheldeoever) op 4/01en op 2/04 was 1ex ter plaatse bij ZN te K.

BOKJE (Lymmcryptes minimus)
Bij de Bazelse kreek was 1ex ter plaatse op 23/04 en ook 1 ex was te zien op 22/09 bij ZN te K.

ZWARTKOPMEEUW (Larus melanocephalus)
Voor de fenelogie is het eerste ex gezien op 3/03 te B, verder in deze maand bleef het met 2ex voor de regio.
Betere aantallen werden genoteerd op 2/04 met 10 ex(slaaptrek) bij ZN te K dit als beste aantal, verder in de maand april bleef de soort goed aanwezig weliswaar met wisselend aantal oa; 5ex op 5/04, 4ex op 12/04, 7ex op 14/04 en op 19/04 pleisterden 13ex in de weilanden nabij Kallebeek, en ook op 20/04 vlogen 4 ex over het gebied te B en pleisterden er 2ex te R.
Voor de maand mei bleven de aantallen laag 2 tot 3 ex die sporadisch in het gebied werden gezien, het laatste ex werd genoteerd op 14/06 ter hoogte van de kapelbeek te K.

DWERGMEEUW (Larus minitus)
Als enige waarneming van deze soort werden 2 overvliegende exemplaren gezien bij BT op 27/04.

ZWARTE STERN (Chlidonias niger)
Op 12/09 vlogen maar liefst 31zwarte sternen ter hoogte van Kruibeke met minstens 1 witvleugelstern (Chlidonias leucopterus) er tussen, de vogels vlogen in een Z richting laag over het Scheldewater.

Vorige ---  Volgende