Print deze pagina

Jaaroverzicht vogels: deel 4

KOEKOEK (Cuculus canorus)
De koekoek was pas op 26/04 aanwezig met 4 individuen (1 te K + 3te R), deze allen waarschijnlijk nog doortrekkers zijnde werden ook op 27/04 nog 2 overvliegende ex genoteerd bij BT. Op 2/05 werd een bruinrosse vorm waargenomen bij BT, na deze laatste datum werden verder tijdens het broedseizoen geregeld 3 ex gezien waaronder ook de bruinrosse vorm (altijd vrouwtjes). Knap was dat op 31/08 een koekoek op trek werd gezien bij KT, de vogel vloog mooi in een Z richting.

ZWARTE SPECHT (Dryocopus martinus)
Op 26/04 vloog 1ex in een NO richting over BT, de avond ervoor werd deze opgemerkt te Bazel.

KLEINE BONTE SPECHT (Dendrocopos minor)
Twee waarnemingen van deze soort; op 6/05 werd 1ex gezien te R en op 9/08 werd 1 overvliegend ex genoteerd bij KT.

BOOMLEEUWERIK (Lullula arborea)
Het betreft enkel najaarswaarnemingen van deze soort, de vogels werden allen genoteerd bij KT;
2 ex op 4/10, 10 ex op 8/10, 2 ex op 13/10 en op 2/11 vlogen 11 ex over de telpost aldaar.

WATERPIEPER (Anthus spinoletta)
De waterpieper was vrijwel de ganse winterperiode aanwezig in het gebied hetzij in klein wisselend aantal.
Een max aantal werd bereikt op 2/03 waarbij 10 ex werden geteld in de weilanden nabij de ringdijk te B.
Op 24/03 liet zich 1 ex reeds in prachtkleed mooi bekijken nabij de BT, meteen ook als laatste voorjaarswaarneming.
Voor het najaar was het eerste ex aanwezig op 11/10 nabij KT. Er waren 2 pleisterende ex te B op 3/12, en op 28/12 werden 5 ex geteld te B.

BOOMPIEPER (Anthus trivialis)
De eerste doortrekker werd genoteerd bij BT op 12/04 en ook op 13/04 werd aldaar 1 overtrekkend ex gezien.
Als beste dag was voor deze soort op 20/04 waarbij 18 individuen over BT trokken.
Op 27/04 werden 4 ex gezien op trek bij BT + 1 pleisterend ex nabij de Kruibeekse kreek.
Op 1/05 werd nog 1 overtrekkend ex gezien bij BT.
Tijdens de najaarstrek werden slechts 3 overtrekkende boompiepers gezien bij KT op 30/08.

GRASPIEPER (Anthus pratensis)
Toch even meegeven dat van deze algemene doortrekker over ons gebied op 20/04 een nieuw dagrecord werd gevestigd met 845 overtrekkende ex bij BT (er werd geteld van 7u00' tot 14u00').

GROTE PIEPER (Anthus richardi)
Nieuw voor het gebied ! Knap was de waarneming van een overtrekkende grote pieper die op 23/10 over K vloog (Bazelstraat).

GROTE GELE KWIKSTAART (Motacilla cinerea)
De eerste trekker werd pas op 27/04 gezien bij BT. Er zijn geen meiwaarnemingen bekend. Op 15/06 pleisterde 1 juveniele vogel bij BT.
De eerste najaarstrekker was te zien bij KT op 10/09. Op 13/09 vloog 1ex over KT in Z richting.
Op 21 en 27/09 werden telkens 2 overtrekkende vogels genoteerd (27/09 was ook nog 1 pleisterende vogel aanwezig nabij KT). Er pleisterden 2 ex op 28/09 te K.
Beste dag voor deze soort werd genoteerd op 4/10 waarbij 7 ex over KT vlogen.
Op 11/10 trokken 3 ex over KT en 1 overwinterende vogel werd gezien te B op 29/12.

GELE KWIKSTAART ( Motacilla flava)
Op 29/03 werd een eerste (vroege voor het gebied) trekker gezien bij BT.
Er vloog 1ex over BT op 19/04.Beste dag was op 20/04 waarbij 47 ex over BT trokken.
Ook 27/04 was nog relatief goed met 16 overtrekkende ex nabij BT.
Op 1,2, 11, 18 en 24/05 werd telkens 1 overtrekkend ex genoteerd bij BT.
Tijdens de najaarstrek werd de soort in mindere mate opgemerkt nabij KT; oa , 5ex op 30/08, 2 ex op 6/09, 1 ex op 21/09 en de laatst overtrekkende gele kwik werd gezien op 7/10 ook bij KT.

NACHTEGAAL (Luscinia megarhynchos)
Op 23/04 werden de eerste zangposten van nachtegalen gehoord, zo was 1 zp aanwezig te R (zwemkom) en was er ook een zangpost te B (ijzeren brug), beide zangposten nog aldaar op 27/04 werd nog 1 zp gehoord te K nabij heirbeeksluis, deze laatste liet zijn luide zang horen tot in de 3de decade van mei.
Ook in de eerste twee decade's van mei was een zangpost aanwezig nabij Rupelmonde schor.

GEKRAAGDE ROODSTAART (Phoenicurus phoenicurus)
Een zangpost van een mannetje was steevast aanwezig te KP van 19/04 tot 1/06.
Men heeft niet kunnen vaststellen of hier een geslaagd broedgeval heeft plaats gehad.

ZWARTE ROODSTAART ( Phoenicurus ochruros)
Een mannetje was aanwezig te K net iets buiten de ringdijk op 5/04.
Nabij KT in het najaar werd telkens 1 ex gezien (pleisterend) op 27/09 en op 2/11.

PAAP (Saxicola rubetra)
Er zijn slechts 2 voorjaarswaarnemingen bekend van het paapje met oa op 2/05 was 1 ex aanwezig nabij BT en op 11/05 was 1♂ te zien ook nabij BT.
In het najaar was het paapje talrijker aanwezig met een absolute piek medio september.
Op 5/07 was reeds 1 ex te zien bij BP. Op 16/08 pleisterde 1ex nabij KT. Er waren 4 ex aanwezig bij ZN te K op 19/08. Op 24 en 27/08 werd telkens 1 ex gezien in KP.
Na deze laatste gingen de aantallen in stijgende lijn met op 10/09 5 pleisterende ex bij ZN te K.
Een maximum werd bereikt op 12/09 met maar liefst 17 pleisterende vogels te KP, zeer waarschijnlijk moet het aantal over het ganse gebied een stuk hoger gelegen hebben doordat niet in alle locaties is gezocht.
In de 2de en 3de decade van september werden gemiddeld nog 2 tot 3 ex gezien te KP met als laatste 2ex op 22/09 bij KP.

ROODBORSTTAPUIT (Saxicola torquata)
Een mannetje was reeds aanwezig op 2/03 in het Kruibeke schor, verder in de maand maart werd dit aantal verdubbeld met 1 pleisterend vrouwtje in regio K.
Op 22 en 23/03 waren 1♂ en 2♀♀ te zien bij BT, er vormde zich een koppeltje dat zich ging vestigen bij ZN te K om ook aldaar een geslaagd broedgeval te verzorgen met 4 juveniele roodborsttapuitjes als resultaat.
Tot het einde van de maand augustus verbleef het ganse gezin ter plaatse en in september hebben toch al enkele het gebied verlaten, zo werden minstens nog 3 ex gesignaleerd (ZN te K) tot 4/10.
Op 13/10 werden nog 2 pleisterende vogels gezien bij ZN te K. Een adult ♂ was nog aanwezig te K op 11 en 15/11 (zeer vermoedelijk brengt deze de winter door in het gebied).

Roodborsttapuit bij zandstok N te K op 4/10 - Foto: Johan Colman

 

TAPUIT (Oenanthe oenanthe)
Een eerste en tevens vroege waarneming was van een adult ♂(zie foto)dat werd gezien nabij ZN te K op 22/03 (ook eerste waarneming voor vlaanderen), ook op 28/03 was er op voorgenoemde plaats 1 adult ♂ aanwezig.
In RP pleisterde 1ex op 16/04. Op 11/05 was ook 1 mannetje aanwezig te B.
In het najaar werd de soort uitsluitend opgemerkt bij ZN te K met op 9 en 10/09 1 adult ♂.Knap was dat op 12/09 nabij ZN te K 5 pleisterende ex aanwezig waren, meteen ook de laatste waarneming van de soort.

Adult ♂ tapuit op 22/03 nabij ZN te K - Foto: Johan Colman.

BEFLIJSTER (Turdus torquatus)
Slechts 2 gemelde waarnemingen van deze soort.
Op 17/04 was 1 pleisterend ♀aanwezig in BP en een mannetje vloog langsheen BT op 19/04.

SNOR (locustella luscinioides)
Deze schaarse soort voor het gebied werd eenmalig gezien nabij zandstok Z te B op 8/06.

SPRINKHAANZANGER (locustella naevia)
Een eerste zp was aanwezig bij ZZ te B op 20/04 en verbleef aldaar tot 11/05. Ook te K werden 2 zp gehoord op 26/04, 1ex verbleef nabij de kruibeekse kreek en was daar steevast aanwezig tot 8/06.
Op 6/05 was dan een zp aanwezig nabij de sporthal "De Dulpop" te B.
Ook bij ZN te K werd een zp gehoord op 17/05, deze bleef aanwezig tot 9/07 met op 29/06 2 pleisterende ex, de soort is niet tot broeden gekomen en na de 2de decade van juli werden geen sprinkhaanzangers meer gehoord.

Sprinkhaanzanger bij zandstok N te K op 31/05 - Foto: Johan Colman.

GRASZANGER (Cisticola juncidis)
De graszanger werd maar 1 keer gemeld; op 30/08 werd 1 ex gezien bij KT.

RIETZANGER (Acrocephalus schoenobaenus)
Op 17/05 was 1 zp aanwezig bij ZZ te B met ook daar minsten 2 aanwezige territoria's op 15/06.
Door graafwerken werd een mogelijk eerste broedgeval voor dit gebied onmogelijk gemaakt.
Op 15 en 17/07 was 1ex te zien bij ZN te K.

GRAUWE VLIEGENVANGER (Muscicapa striata)
Pas op 25/05 werden 2 ex gezien bij de Kruibeekse kreek, zeer waarschijnlijk ging het nog om doortrekkers aangezien ze na deze datum niet meer werden gehoord.

BUIDELMEES (Remiz pendulinus)
De buidelmees word meestal tijdens de trek waargenomen, ook nu bleek het niet anders met slechts 1 enkele waarneming.
Één ex pleisterde kortstondig nabij de KT op 20/09.

MATKOP (Parus montanus)
In het gebied "de kooi" te B was 1 ex aanwezig op 4/02.
Op 31/05 werd een adulte vogel gezien te RP weliswaar met voedsel in het snaveltje, vrijwel dicht bij de bosrand werd nog geroezemoes van matkoppen gehoord wat een zeer waarschijnlijk broedgeval van de soort doet vermoeden.

ZWARTE MEES (Parus ater)
De zwarte mees word zelden in het voorjaar gezien, de beste periode is dan ook tijdens de najaarstrek waarbij in sommige jaren de soort invasieachtig kunnen gezien worden bij de telposten, dit jaar werden toch enkele leuke groepen zwarte mezen op trek gezien bij KT.
Op 20/09 vlogen 44ex over de telpost, 3ex werden gezien op 24/09, 24ex op 27/09, 32 ex op 28/09.
De top werd bereikt op 4/10 waarbij 103ex over KT trokken. Op 11/10 vlogen nog 12ex over KT en als laatste werden op 18/10 ook nog eens 11 overtrekkende vogels geteld.

WIELEWAAL (Oriolus oriolus)
Op 24/04 en 1/05 werd de wielewaal reeds gehoord in BP, vermoedelijk ging het nog om doortrekkers.
Pas in de 2de en 3de decade van mei kon men vrijwel vastellen dat er in elk deel van het gebied een koppel wielewaal aanwezig was, mannetjes werden geregeld gezien.
Eind juli werden dan jonge vogels gezien in BP wat er op wijst dat de soort toch nog broedt in dit gebied.

APPELVINK (Coccothraustes coccothraustes)
Op 18/10 werden 3 overtrekkende ex gezien bij KT en ook op 23/10 vlogen 2ex over de telpost.
Er werd 1ex genoteerd bij KT op 8/11 en als beste dag voor deze soort was op 11/11 waarbij 4 overtrekkende ex werden geteld.

EUROPESE KANARIE (Serinus serinus)
De europese kanarie werd slechts eenmalig gezien tijdens de trek in het najaar waarbij 1 ex kortstondig pleisterde in een wilgenboom nabij KT op 7/09.

KRUISBEK (Loxia curvirostra)
Ook slechts 1 waarneming van de kruisbek met op 2/11 2 pleisterende ex te KP.

GEELGORS (Emberiza citrinella)
Een mannetje geelgors werd invallend gezien nabij BT op 20/04, het was echter van korte duur want de vogel zette even later zijn vlucht verder in zuidelijke richting.

Vorige