Print deze pagina

Jaaroverzicht vogels: deel 2

ZWARTE WOUW (Milvus migrans)
De eerste seizoenswaarneming van deze soort werd gezien op 8/05 nabij de ZN te K, de vogel vloog in de late namiddag in een Z richting over het gebied en konden wel vrijwel met zekerheid vaststellen dat deze minstens 3 weken in onze regio verbleef, na dat er op 27/04 nog een tweede ex werd gezien werd even gedacht aan een mogelijk nieuw broedpaar, maar zo ver kwam het echter niet.
Nog bij deze voorgenoemde locatie werden op 10/05 en 24/05 telkens 1 overtrekkende zwarte wouw gezien. Een zeldzame verschijning is het in het najaar, toch werd te R op 7/10 1 overtrekkend ex gezien.

RODE WOUW (Milvus milvus)
Het bleef slechts met 1 waarneming voor deze soort met op 18/04 1 overtrekkend ex ter hoogte van ZN te K.

GRAUWE KIEKENDIEF (circus pygargus)
Deze zeldzame verschijning werd tweemaal gezien in het gebied, het eerste adulte mannetje werd
op trek gezien nabij BT op 19/04 en vloog relatief laag het Scheldewater over in NO richting,
Ook te B werd in de namiddag van 31/08 een adult mannetje laag overtrekkend gezien.

BLAUWE KIEKENDIEF (Circus cyaneus)
De voorjaarswaarnemingen hadden telkens betrekking tot adulte vrouwtjes, 1ex op 9/04 te K, 1ex op 12/04 over BT, 1ex op 20/04 te R.Tijdens de najaarstrek werd de soort meer opgemerkt met op 14/09 een overtrekkend adult ♂ dat over KT trok. Op 13 en 26/10 werd telkens één jagend ex gezien in het gebied.
Er werd een nieuw record gevestigd voor deze soort op 2/11 waarbij 6 overtrekkende ex werden geteld. Een adult vrouwtje werd jagend waargenomen ter hoogte van R op 26/12 en werd ook na deze datum nog gezien.

Blauwe Kiekendieven boven KT op 2/11 - Foto: Johan Colman

BRUINE KIEKENDIEF (Circus aeruginosus)
Een juveniele vogel vloog over K op 25/01. De eerste echte trekker een adult ♂ werd gezien nabij BT op 24/03.
Op 26/03 vlogen 2 adulte ♂♂ over ZN te K. Twee adulte ♂♂+1♀ vlogen over BT op 29/03. Bij ZN te K werden op 30/03 en 31/03 2 adulte ♀♀ en 1 adult ♀gezien.
Op 1/04 1 adult ♀ overtrekkend te K. Een adult ♂ pleisterde kortstondig op 12/04 te BP.
Er werd 1 ex genoteerd bij BT op 13/04. Op 19/04 noteerden men 2 overtrekkende adulte ♀♀ nabij BT terwijl aldaar ook 1 3dekj ♂ aanwezig was en er verbleef tot 20/04. Een hoog overtrekkend adult ♀ vloog over BT op 27/04. Nog een adult ♀ vloog laag langsheen BT op 2/05. Op 11/05 noteerde men 2 overtrekkende ex bij BT. Er werd telkens 1 overtrekkend ex gezien bij BT op 12 en 13/05.Twee adulte vogels (♀♂) werden gezien nabij BT op 24/05 en op 25/05 werd de laatste voorjaarstrekker gezien ook nabij BT met 1overtrekkend ex.De najaarstrek werd ingezet op 4/08 waarbij 1 adult ♂ over KT vloog. Op 9 en 15/08 vloog telkens 1 adult ♀ over nabij KT. Nog bij KT werd 1ex genoteerd op 17/08.
Een juveniele vogel vloog in NO richting over KT op 24/08. Op 31/08 werden 1 3de kj ♂ + 1 adult ♀ op trek gezien nabij KT. Op de avond van 8/09 was een adult ♀ jagend te zien bij BP en op 10/09 vloog 1ex over KT.
Indrukwekkend was het op 13/09 waarbij maar liefst 96 overtrekkende bruine kiekendieven werden geteld, bij de telling in de voormiddag werden 6 overtrekkende ex genoteerd, later op de dag rond 15u00 kwam massieve trek op gang waarbij er nog 90 ex konden genoteerd worden (grootste groep 30ex).
Op 14/09 was het spectakel nog niet gedaan en werden toch weer 17 overtrekkende ex geteld bij KT.
Er werd 1 ex gezien op 21/09 nabij KT. Een adult ♂ vloog over K nabij ZN op 22/09.
Op 27/09 werd 1 juveniel overvliegend gezien bij KT. En als laatste vloog 1ex over KT op 4/10.

Het 3de kalenderjaar ♂ dat aanwezig was op 20/04 te Bazel - Foto; Johan Colman. Juveniele vogel op trek boven KT op 14/09.- Foto: Johan Colman

 

SPERWER (Accipiter nisus)
Toch even meegeven van enkele betere trekgegevens voor deze soort, deze werden verzameld nabij KT.
Op 13/09 noteerden men 6 ex op trek, op 14/09 werden 9 ex gezien op trek en als beste dag 14 ex op 2/11.

WESPENDIEF (Pernis apivorus)
De eerste trekkers werden gezien bij BT op 11/05 waarbij 3 ex overtrokken. Op 18/05 vloog 1 ex zeer hoog over BT. Een adult ♂ trok over BT op 24/05. Er werden 2 pleisterende vogels gezien bij K op 28/05, toch /kwam in tegenstelling met 2007 de soort niet tot broeden dit seizoen.

De najaarstrek werd ingezet op 9/08 met 1 overtrekkend ex bij KT. Op 15/08 vlogen 2 ex over KT. Op 25/08 werden 3 vogels op trek gezien bij BP. Er was 1 pleisterende vogel te R op 27/08. Een adult ♀ vloog over KT op 30/08 en op 31/08 werden 2 vogels op trek gezien te BP.
Het weekend van 13 en 14/09 was voor de wespendief ook een absolute topper met nooit eerder geziene aantallen voor dit gebied, op 13/09 vlogen 36 ex over KT (grootste groep 35 ex) en ook op 14/09 konden we mooie aantallen bewonderen waarbij 25ex over KT vlogen, na dit weekend werden geen wespendieven meer gezien.

Adult ♀( in rui) op trek boven KT op 15/08.- Foto; Johan Colman
Adulte vogel(links in beeld) met juveniele vogel boven KT
op 14/09. - Foto: Johan Colman

 

BUIZERD (Buteo buteo)
Beste dag voor deze soort was op 2/11 toen 50 ex (grootste groep 12ex) over KT trokken.

VISAREND (Pandion haliaetus)
De eerste 3 waarnemingen van visarend werden genoteerd nabij ZN te K, telkens laat in de namimiddag.
Op 9/04, 16/04 en 18/04 vloog telkens 1 ex over het gebied in NO richting.
Èen vogel werd gezien op trek boven BT op 19/04 en 1 overtrekkend exemplaar werd bij R gezien op 11/05.
De najaarstrek werd ingezet op 31/08 waarbij 2 adulte ♀ over KT vlogen.
Ook voor de visarend werd het weekend van 13 en 14 september een absolute topper met nu ook weer nooit eerder geziene aantallen.
Op de 13de werden maar liefst 14 overtrekkende visarenden genoteerd (13 in namiddag) bij KT en op 14/09 werden ook nog eens 6 overtrekkende vogels gezien (4ex bij KT en 2ex te R).
In de 2de en 3de decade van september pleisterde een juveniele vogel bij de RK en liet zich daar enkele malen mooi bekijken .
Op 15/09 werden ook te R nog 2 overtrekkende vogels gezien,beide in een ZW richting.
Nog te R werd op 16/09 nog 1 overtrekkend ex gezien. Als laatse werden op 6/10 toch nog 2 vogels op trek waargenomen, één vloog over te BP (13u20') en het tweede ex werd gezien te K (16u30').

Visarend boven KT op 14/9 - Foto: Johan Colman Visarend boven KT op 14/9 - Foto: Johan Colman

 

BOOMVALK (Falco subbuteo)
De boomvalk liet zich voor het eerst opmerken op 16/04 nabij de zandstok N te K (in late namiddag).
Op 18/04 werd bij R 1 overtrekkend ex genoteerd, tevens was 1 ex ter plaatse aanwezig bij BP.
Er werd telkens 1 overtrekkend ex gezien op 19 en 20/04 bij BT.
Één ex werd gezien (vermoedelijk plaatselijk ex ) op 23/04 te B en op 26/04 werden aldaar 3ex gezien.
Één koppel boomvalken vestigde zich in BP wat resulteerde in een geslaagd broedgeval, weer een succes dus.
De eerste najaarstrekker was voor bij KT op 10/09, daar trok 1ex over. Op 12/09 vloog 1ex over ZN te K.
Op het topweekend van 13 en 14 september werden telkens 3 overtrekkende vogels geteld bij KT.
Als laatste werd nog 1 boomvalk gezien op 22/09 te K, de vogel vloog steevast richting Afrika.

SMELLEKEN (Falco columbarius)
Als enig voorjaarswaarneming was er een laag langsvliegend ♀ dat werd gezien bij BT op 20/04.
Wel zijn er 5 verzamelde najaarswaarnemingen van deze soort die telkens werden gezien bij KT; het eerste op 14/09, 1ex op 21/09, een adult ♂ op 4/10, op 9 en 10/10 telkens 1ex overtrekkend.

Vorige   ----  Volgende