Print deze pagina

Kruin memo voorjaar 2013

Memorandum KRUIN 

Kernvisie:

Als lokale natuurvereniging  trachten we Kruibeke  als “landelijke, natuurlijke gemeente” te bewaren en op de kaart te zetten. Wij streven naar het behoud en bevorderen van de actuele open ruimte om de leefbaarheid van de huidige en toekomstige generaties te vrijwaren, volgens het duurzaamheidsprincipe.

Onze acties rond groenaanplantingen hebben vooral als doel ons steentje bij te dragen  tot een oplossing bij de actuele problematiek rond fijn stof en CO2 uitstoot.

Om de biodiversiteit in onze gemeente te vrijwaren en te stimuleren stellen wij voor dat er aandacht besteed wordt aan de onderstaande aspecten in de verschillende deelgebieden.

 1. Deelgebied Landbouw
 • Stimuleren van ecologische akkerranden.
 • Inventariseren, beheren en uitbreiden van kleine landschapselementen. (zie ook subsidiereglement van Regionaal Landschap Schelde Durme)
 • Beschermen van  de bolle akkers en het coulisselandschap in eer herstellen.
 • Kapvergunningen vooraf controleren, herbeplantingen opvolgen en sancties toepassen bij het negeren van de verplichtingen uit de kapvergunning.
 • Alle wegbermen ecologisch beheren met een absoluut verbod op het gebruik van herbiciden. Regelmatige controle en opvolging bij overtredingen.
 • Geen verdere inkrimping van het landbouwgebied rond de dorpskernen door verdere verkaveling of aanleg van wegen, om de open ruimte rond de woonzones te beschermen.
 • In samenspraak met de landbouw de landschappelijk waardevolle zones beschermen via GRUP (bv. zone tussen de lijn Boerenstraat-Molenberg-Lange Heihoekstraat en de lijn Heirstraat-Daalstraat-Hoogstraat).
 • Werking bestaande ‘BOMENWERKGROEP’ uitbreiden tot adviesorgaan voor alle openbare instanties.

 

 2. Deelgebied woonzones

 • Bij elke nieuwe verkaveling en bij de herinrichting van bestaande woonzones de verplichting opleggen om open, groene speelruimtes in te tekenen en uit te voeren.
 • Kapvergunningen vooraf controleren, herbeplantingen opvolgen en sancties toepassen bij het negeren van de verplichtingen uit de kapvergunning.
 • Alle parkeerplaatsen van de gemeente voorzien van omgrenzingen met bomen en hagen. (bv. parking achter gemeentehuis, kerkpleinen, domein gemeentelijk technische diensten Kattestraat, OCMW, ...). Deze parkings dienen ook aangelegd te worden met waterdoorlatende bestrating.
 • In woonzones de openbare grasperken inzaaien met bloemrijke zadenmengsels en ecologisch onderhouden  om de bloemenweide te bestendigen.
 • Waar mogelijk straten afboorden met bomen of hagen om de rijvakken voor het autoverkeer te scheiden van de fietspaden  zoals in de Molenstaat.

 

 3. Deelgebied tussen woonzones en ringdijk

 • Voor de inrichting van dit deelgebied gaat de gemeente een concessie aan met W&Z voor de totale eigendom van W&Z en de onbebouwde zones.
 • Inrichten van het deelgebied als parkzone met:

                        speelruimte voor jeugdbewegingen,

                        hondenweiden,

                        zithoeken,

                        hoogstamboomgaard dat kan dienen als geboortebos.

 • Onderhoud van de bestaande waterpartijen als visvijver en amfibieënpoel.
 • Behoud van de kwelzone achter het kasteelpark van Bazel als natuurgebied.

 

 Deelgebied Polders van Kruibeke

 • Inrichting als natuurgebied met als hoofdfunctie veiligheid waarbij de mogelijkheid geboden wordt tot passieve recreatie binnen de aangelegde infrastructuur.
 • Om de passieve recreatie te stimuleren, dient de gemeente aan te dringen bij W&Z en ANB om de volgende minimale infrastructuur zeker te realiseren: vlonderpad, uitkijktoren, kijkhutten en kijkwanden.
 • In de polders is elke vorm van bewoning en kamperen verboden. De gemeente neemt alle mogelijke stappen om de huidige bewoning te beëindigen.
 • Permanent politietoezicht op vandalisme, stroperij, jacht, sluikstort, loslopende honden, drugs en gemotoriseerd verkeer. Indien nodig wordt er doeltreffend opgetreden.

 

 Deelgebied beken en rivieren

 • Actieplan opstellen en realiseren van het volledige wandelpad (ook van Beekstraat tot de gewestweg) in het geklasseerd bekken  rond de Barbierbeek in verdere samenwerking met de provincie. Om bodemerosie tegen te gaan, wordt extra aandacht besteed aan oeverbeplanting.
 • In samenwerking met RLSD alle poelen inventariseren en in beheer nemen. (zie ook subsidiereglement van Regionaal Landschap Schelde Durme)
 • Regelmatig opvolgen van de waterkwaliteit van de Barbierbeek.
 • Alle waterlopen (grachten en beken) ecologisch beheren om afkalving van oevers te vermijden (o.a. ploegafstand respecteren).
 • Absoluut verbod op gebruik herbiciden op oeverbeplanting.

 

4.Toerisme en recreatie

 • Natuur gebonden toerisme uitbouwen en stimuleren.
 • Parken en tuinen van het historisch patrimonium renoveren en herwaarderen.
 • Inrichten van een trage wegennetwerk in samenwerking met RLSD en uitbouwen tot één groot trage wegennetwerk van Burcht tot Steendorp en van Haasdonk tot Schelde (veren+scholen).

 

5. Algemeen

 • Regelmatig campagnes voeren naar de bewoners en bezoekers van Kruibeke voor sensibilisering en bewustwording van Kruibeke als groene gemeente door:

             - Educatieve borden plaatsen in gemeentelijke en openbare gebouwen, zoals bibliotheken, over                                        te realiseren of gerealiseerde initiatieven voor onze natuur in de gemeente.

             -  In publicaties van de gemeente artikels met tips voor natuurbehoud plaatsen.

             -  Organiseren van jeugdactiviteiten rond natuurthema's.

 • Vragen en klachten van de bevolking in verband met milieu, natuur en natuurbehoud ernstig nemen door

             -   Oprichten van een meldpunt.

             -  Klachtenbundel opstellen en de gekozen oplossingen of maatregelen ter inzage aan de bevolking                     voorleggen bvb via de website van de gemeente.

Bestuursleden KRUIN vzw

Voorjaar 2013

 

 


----------------------------------

Hou ook nog volgende data vrij in je agenda.

 

 • Zondag 23 juni 2013 : Fietstocht bos en heide in en rond Averbode bos.

 

Meer info: info@kruin.be

Ken je nog geïnteresseerden? Stuur deze e-mail door
Website: www.kruin.be
Contact: info@kruin.be