Print deze pagina

Nieuwsbrief

Lees op deze pagina onze recente nieuwsbrief:

 

Wandeling Algemene Ledenvergadering : Trage wegen , onbekend is onbemind

 


Iedereen kent de dorpskern van Bazel met zijn historisch en pittoresk kerkplein. Maar weet je dat je via bestaande trage wegen ook deze kern kunt omsluiten, zonder last van verkeer,en volledig in het groen.
Tijdens de wandeling voor de algmene ledenvergadering (23/11) nemen we je mee langs deze voor vele wellicht onbekende route!
We vertrekken aan ‘De Oyevaer’ en lopen door het parkje achter de oude pastorij. Van daaruit doorkruisen we het nieuw aangelegd park van de Weispoel, om zo in de groene bufferzone van de verkaveling Wissekerke te belanden. Deze volgen we op de grens tussen akkerland en tuintjes, waarna we volledig in het groen de Barbierstraat bereiken. Daar stappen we even langs de baan en steken Barbierbeek en gewestweg over. We slaan de weg in naar het Kafkot en bereiken zo de ringdijk aan de sluis waar de Barbierbeek de polder in gaat. We keren terug langs het Bazels dijkje van de Barbierbeek en komen via de Lindendreef op het marktplein.
Deze wandeling van ongeveer 4 km loopt voor zo’n 3 km over bestaande historische trage wegen. We beloven aan de wandelaars een nieuwe verrassende kijk op de noord kant van de dorpskern van Bazel en hopen dan ook op een grote opkomst. (Meer info pg.6)
Wij verwachten je!

Praktische gegevens zie pg 6

Gilbert Smet

=====================================================================

Het eerste woord


Natuurinfoavonden, wandelingen, busuitstappen, paddenoverzetactie, inventarisatie van planten, vlinders en vogels, Kruibeke vol leven… KRUIN is een vlag die veel ladingen dekt. Naast deze activiteiten in de natuur zijn er nog de minder zichtbare engagementen die vrijwilligers van onze vereniging opnemen in de verschillende overlegorganen waarin KRUIN vertegenwoordigd is. Via hun inbreng wordt onder andere in de volgende vergaderingen de natuur in onze gemeente verdedigd.


Milieuraad: Deze raad adviseert het gemeentebestuur over gemeentelijk milieu en natuurbeleid op verzoek van de gemeenteraad, hogere overheden of op eigen initiatief van de raad. Advies wordt gevraagd over:     ontwerp van het gemeentelijk milieujaarprogramma, het milieubeleidsplan en het beoordelen van de milieuvergunningen die in de gemeente worden aangevraagd. Ieder jaar is er een open milieuraad waar de raad de bevolking wil sensibiliseren over een of ander actueel milieuonderwerp. KRUIN is vertegenwoordigd door Lucia Busselot en Piet Thys.


GECORO Kruibeke: De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een adviesorgaan dat door de gemeente wordt ingericht. De voornaamste opdracht van Gecoro is het opvolgen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan(GRS) en de uitvoeringsplannen (GRUP)in de ontwikkelingsfase, reacties te bundelen van openbare onderzoeken en gemotiveerde adviezen te formuleren naar de gemeenteraad. Gecoro geeft eveneens adviezen over stedenbouwkundige verordeningen en op vraagstukken van ruimtelijke ordening in de gemeente. Kruin wordt vertegenwoordigd door Lucia Busselot en Nand Daniëls als plaatvervanger.


Beheercommissie Natuur Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel – Rupelmonde:

Binnen de commissie worden,door het opvolgen en begeleiden van het beheer en de monitoring, voorstellen besproken en maatregelen genomen om te komen tot een gunstige ontwikkeling en instandhouding van de natuurwaarden in het overstromingsgebied. Dankzij de uitstekende terreinkennis kunnen onze vertegenwoordigers,Nand Daniëls en Gilbert Smet, voorstellen doen om de waarde van de Polders van Kruibeke als natuurgebied te maximaliseren.


Natuurpunt-WAL: Sinds het samengaan van Wielewaal en Natuurreservaten tot de vereniging Natuurpunt, is KRUIN geassocieerd met Natuurpunt-WAL. WAL staat voor WAse Linkerschelde oever. Als één van de vijf gemeenten, die deel uitmaken van deze regionale natuurvereniging, hebben we dus een belangrijke rol in de werking van deze vereniging. In de WAL-vergaderingen worden er acties naar natuurbehoud besproken en activiteiten vastgelegd. KRUIN wordt in deze vergaderingen door Nand Daniëls en Gilbert Smet vertegenwoordigd.


Verder is KRUIN ook vertegenwoordigd in de bomenwerkgroep en de poelenwerkgroep van het Regionaal Landschap Schelde Durme. Vanaf 2010 worden de plaatselijke poelen geïnventariseerd in Groot-Kruibeke op de aanwezigheid van amfibieën. Vertegenwoordigers : Koen Van der Aa, Lucia Busselot, Dirk Braem, Freddy Moorthamer.


Peter Willekens
====================================================================

Dagvlinders, libellen,waterjuffers …


Na één van onze memorabele natuurinfoavonden, kortweg NIA, werd er een oproep gelanceerd om een werkgroep op te richten om op bepaalde percelen in het GOGKBR inventarisatie te verrichten van dagvlinders, libellen en waterjuffers. Een zevental vrijwilligers kwamen aan boord van dit project en bij onze eerste kennismaking begin april bleek dat er gezonde mix was van specialisten, niet alleen voor dagvlinders maar ook voor libellen/waterjuffers en hun waardplanten. Tevens hadden we in onze kring uitstekende natuurfotografen die bijzonder gedetailleerde en gevarieerde foto’s schoten.
Elke 3de zaterdag van de maand (mei tot september) hebben we dezelfde 5 percelen bezocht en het was steeds weer een bijzondere belevenis, vooral dankzij het enthousiasme van de groep. Een klein geaderd witje of een bruine korenbout, een gehakkelde aurelia of een azuurwaterjuffer, niets bleef verborgen !
Een uitgebreid verslag van soorten en aantallen per perceel zal eind september opgesteld worden na onze eindevaluatie.


Koen Van der Aa

====================================================================

… planten…


‘… speuren langs de getijdenmolen en de kaaimuur van het vroegere haventje, de “kil”van de Vliet in Rupelmonde, vallen we van de ene floristische verrassing in de andere,zittend op het muurke aan de Nederstraat,flora’s in de hand en stap-voor-stap de mooie vondst van het kandelaartje determineren. Op dat moment werden we reeds geconfronteerd met de specifieke plantengroei op muren en stenen, met als bijzondere ‘nieuwkomers’ het klein glaskruid, muurleeuwenbek, liggende vetmuur, zandraket enz... Een heel nieuwe wereld van muurgebonden vegetatie op oude stenen constructies ging voor ons open. Het neusje van de zalm kregen we in de stemmige schemering langs de historische resten van het Gravenkasteel: een opvallend weelderig groeiend plantje met fijn geurige gele bloemen... een ferme kluif voor de flora, maar we kwamen uiteindelijk met verdeelde unanimiteit op muurbloem, Erysimum (Cheiranthus) cheiri. In mijn herinneringen blijft dit plantje verbonden met de oude verweerde muren van de abdijruïnes van Villers-la-Ville waar ik ze voor mijn eerste keer “ontdekte”. En nu, in ons eigen dorpje, op de verweerde, wild begroeide muren van een historisch beladen plek... mooi, zéér mooi!’

Freddy Moorthamer

====================================================================

 … en watervogels!


waterhoen, grote karekiet, roodhalsgans, … In Klein waterhoen, grote karekiet, roodhalsgans,
… In vorige nieuwsbrieven kon je over deze bijzondere gasten in onze polder lezen, maar hoe stellen onze gewone vogels het? Neemt het aantal wilde eenden toe? En hoe is het met de ganzen?
Gedurende bijna twintig opeenvolgende winters (1996-1997 tot en met 2012-2013) hebben vrijwilligers van KRUIN de watervogels in onze polder geteld in het kader van de winterwatervogeltellingen die door het Instituut voor Natuurbehoud (INBO) georganiseerd worden. Hun resultaten geven ons een uniek beeld op de evolutie van het vogelbestand in onze polder. Een aandachtige wandelaar zal het zeker niet ontgaan zijn, er zitten in de winter meer watervogels in onze polders. De laatste winter hadden we een maximum van 6035 tegenover de 913 van de winter van 1996-1997. Twintigjaar geleden waren het er zelfs slechts een 251. Het beëindigen van de jacht en herbestemming van de Polders van Kruibeke tot een natuurontwikkelingsgebied zijn zeker de voornaamste oorzaken van deze pectaculaire toename. Hiermee gepaard, stijgt ook het aantal soorten dat regelmatig waargenomen kan worden. Tussen de winter van 1967-1997 tot de laatste winter is dit aantal meer dan verdubbeld (van 15 tot 34).Kolganzen en smienten zijn slechts enkele van de nieuwe soorten die de laatste jaren in onze polder komen overwinteren.
De algemene toename vinden we ook terug bij bijna alle soorten. Zo is de wilde eend over de beschouwde periode toegenomen van 170 naar 823 exemplaren. Het waterhoentje is een uitzondering op dit succesverhaal. Na een eerste spectaculaire toename van 0 naar 143 exemplaren in de winter van 2005-2006 is dit aantal in de laatste winter weer gezakt naar 39 gedurende de laatste winter. Deze terugval zou mogelijk een gevolg kunnen zijn van de werken die rond die periode gestart zijn. Als we kijken naar het relatief aandeel van de verschillende soortgroepen zien we dat dit voor de eenden (70,6% naar 48,7%) en aalscholvers (7,3% naar 0,4%) achteruit gegaan is. De ganzen (4,3% naar 38,2%) en, verheugend, de stellopers (0% tot 7,2%) zijn de stijgers. Het succes van de ganzen moet echter gerelativeerd worden omdat meer dan de helft van de overwinterende ganzen (52,7%) een exoot is.
Uit al dit cijfermateriaal blijkt duidelijk het toenemend belang van de Polders van Kruibeke als overwinteringsplaats voor watervogels. Een functie waarvan wij met zijn allen van mogen genieten en zorg voor moeten dragen. Genieten kan door aan te sluiten bij onze telrondes. Interesse voor vogels is belangrijk, een uitgebreide kennis niet. Het is het ideale moment om vogels te leren kennen. De vogelkijkers van KRUIN helpen je graag hierbij.


Nand Daniëls,
Peter Willekens

====================================================================

Weerflitsen


Met een hete juli en aangename zomerse augustus was onze vorige weerspreuk ‘Is juni een twijfel geval, dan wordt augustus een warm geval’, was zeker niet ver van de realiteit.
Nu op lange termijn: ‘Geeft augustus in het begin veel zonneschijn, dan zal het een strenge winter zijn.’ en ‘Is het weer op Maria Hemelvaart zeer heet, dan bevriest in de winter zelfs je zweet.’. Op Hemelvaart was het zeker geen weer om over naar huis te schrijven. Wordt het nu koud of eerder zacht,we zullen dus maar beter afwachten en onze wintervoorraad inslaan. Maar ‘Het weer dat de eerste september biedt, ligt vier weken voor ons in 't verschiet.’ of 29 september, St Michiel: “Zomertje van St Michiel, nog veertien dagen wil ik uw glorie zien.’
Duimen maar dat 1 en 29 september mooie zomerdagen worden!!!!
Uit ‘het Kalender Weerspreuken Boek‘ Gerard
Verbeek, DF uitgeverij.


Nand Daniëls


De huiszwaluwenkolonie van Rupelmonde


Reeds vijf jaar volgen wij de huiszwaluwen in Groot-Kruibeke. In Kruibeke zelf zijn de huiszwaluwen verdwenen en in Bazel bleven de 5 nesten dit jaar onbezet. In Rupelmonde doen ze het goed en blijft de kolonie redelijk stabiel (zie tabel). Misschien heeft het koude , natte weer tot eind juni, en dus onvoldoende insecten, ertoe bijgedragen dat er koppeltjes niet tot broeden zijn over gegaan?

 

JAAR Natuurlijk Kunstnest Totaal
2009 30 0 30
2010 23 12 35
2011 20 23 43
2012 16 24 40
2013 12 25 37

 


Echt bedroevend vind ik dat de kolonie van de natuurlijke nesten (4) in de Anker- en de Broekstraat allemaal verwijderd werden door de eigenaars.

 


Nand Daniëls
====================================================================

Wij nodigen je uit voor …


Woensdag 9 oktober
19.30: Start aan Werfkeet GOG (Veer)
Scheldelei , 9150 Kruibeke
Inkom: €2 Voor leden KRUIN en Natuurpunt
€4 voor niet-leden
Drank aan democratische prijzen
Info Gilbert Smet: 0497/48.26.00

Natuurinfoavond: ‘Vogeltrek’
Hoe oriënteren vogels zich tijdens de trek;
zee-, land- en kusttrek; frappante
voorbeelden en praktisch ervaring. Johan
Colman geeft een verslag van zijn
waarnemingen van de vogeltrek boven onze
Polders van Kruibeke. Koen Leysen
(Natuurpunt Educatie) informeert ons over
de achtergronden.
Woensdag 13 november
19.30: Start aan Werfkeet GOG (Veer)
Scheldelei , 9150 Kruibeke
Inkom: €2 Voor leden KRUIN en Natuurpunt
€4 voor niet-leden
Drank aan democratische prijzen
Info Gilbert Smet: 0497/48.26.00

Natuurinfoavond: ‘Alluviale
bossen’
Wat zijn alluviale bossen? Waar vinden we
ze en waarom is het zo belangrijk om in
onze polder extra aandacht te hebben voor
dit biotoop? Tijdens deze avond informeert
Bart Van de Voorde (INBO) ons hierover.
12/13 oktober, 16/17november,
14/15 december
9.00: Vertrek aan kerkhof Bazel
12.00: Einde
Meebrengen: Verrekijker
Info Gilbert Smet: 0497/48.26.00

Winterwatervogeltelling
Sluit aan op onze rondes en maak kennis
met onze overwinterende watervogels.
Je kan best eerst contact opnemen om ons
van je komst op de hoogte te stellen.
Zondag 24 november
14.00: vertrek wandeling:aan de sporthal
De Dulpop (Bazel)
16.30: welkom & aperitief in café De Valk op
de markt van Rupelmonde.
Deelnameprijs: € 20, 00 per persoon
inclusief aperitief
inschrijven: door betaling uiterlijk op 16/11
van het juiste bedrag op rekening BE
11001228946348 van KRUIN vzw, met
vermelding:
NAAM ----X kaas / ----X vlees
Info Gilbert Smet: 0497/48.26.00

Algemene ledenvergadering
Na de wandeling langs alluviale bossen
nodigen wij u uit voor de ledenvergadering
met voorstelling van de nieuwe
jaarplanning, werking en vooruitzichten van
uw vereniging. Dit gedeelte wordt muzikaal
omlijst door het Kruibeekse kinderkoor ‘De
Toontrappers’. Nadien genieten we van het
buffet met wijn & kaas of vlees en het
dessertenbuffet.
Zondag 29 december
13.00: Vertrek aan het veer van Kruibeke
Info Gilbert Smet: 0497/48.26.00

Winterwandeling
We sluiten het jaar af met de traditionele
winterwandeling. Deze keer in een mooi
stukje natuur aan de andere kant van de
Schelde: de Hobokense Polder. Eindigen
doen we met een pannenkoek of pintje .

====================================================================

Graag staan we stil bij het overlijden van drie trouwe KRUINleden.

 

Het bestuur wenst de familie
heel veel sterkte en troost aan de mooie momenten die ze samen beleefd hebben.


Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzonder man…
Paul De Lamper
Tot het laatste wilde je leven
Door een sterke wil gedreven.
Je geest was nog op volle kracht
maar over je lichaam had je geen macht.
Groot is de leegte die je achter laat
Mooi zijn de herinneringen die blijven.
Reninca Ghys
Nee je bent niet ver weg voor ons,
net aan de andere kant van de weg.
Paul Panis

 

 ====================================================================

Nieuwsbrief KRUIN, september 2013

Samenstelling Nieuwsbrief Peter Willekens met dank aan de fotografen en auteurs. Indien je onze electronische nieuwsbrief wil ontvangen stuur dan een mail naar :

==========================================================