Print deze pagina

Nieuwsbrief

Lees op deze pagina onze recente nieuwsbrief:

 

Wandeling Algemene Ledenvergadering : Trage wegen , onbekend is onbemind

 

Iedereen kent de dorpskern van Bazel met zijn historisch en pittoresk kerkplein. Maar weet je dat je via bestaande trage wegen ook deze kern kunt omsluiten, zonder last van verkeer,en volledig in het groen.
Tijdens de wandeling voor de algmene ledenvergadering (23/11) nemen we je mee langs deze voor vele wellicht onbekende route!
We vertrekken aan ‘De Oyevaer’ en lopen door het parkje achter de oude pastorij. Van daaruit doorkruisen we het nieuw aangelegd park van de Weispoel, om zo in de groene bufferzone van de verkaveling Wissekerke te belanden. Deze volgen we op de grens tussen akkerland en tuintjes, waarna we volledig in het groen de Barbierstraat bereiken. Daar stappen we even langs de baan en steken Barbierbeek en gewestweg over. We slaan de weg in naar het Kafkot en bereiken zo de ringdijk aan de sluis waar de Barbierbeek de polder in gaat. We keren terug langs het Bazels dijkje van de Barbierbeek en komen via de Lindendreef op het marktplein.
Deze wandeling van ongeveer 4 km loopt voor zo’n 3 km over bestaande historische trage wegen. We beloven aan de wandelaars een nieuwe verrassende kijk op de noord kant van de dorpskern van Bazel en hopen dan ook op een grote opkomst. (Meer info pg.6)
Wij verwachten je!

Praktische gegevens zie pg 6

Gilbert Smet

=====================================================================

Het eerste woord

Uit een nieuwe Britse studie van de University Exeter blijkt dat mensen die in een groene buurt wonen zich mentaal beter voelen dan mensen die in een versteende omgeving wonen. Met de Polders van Kruibeke zitten wij dan heel goed. We mogen ons echter niet blindstaren op de polder. Erbuiten vinden we ook heel wat natuur die het ontdekken en vrijwaren waard zijn. Ook voor deze natuur zet KRUIN zich al jaren in. Denk maar aan de poelen en het landschappelijk zeer waardevolle gebied van de Drie beken. Al dit moois buiten de Polders van Kruibeke kan met elkaar en de polder door trage wegen verbonden worden. Zo wordt ‘natuurlijk Kruibeke’ voor de fietser en de wandelaar meer op de kaart gezet worden. Ook zal de kwaliteit van de leefomgeving van iedere Kruibekenaar verbeteren. Helaas is de realisatie van zo’n netwerk in Kruibeke blijkbaar niet zo eenvoudig (zie pg.4). Dit mag ons echter niet ontmoedigen om verder te blijven ijveren voor de Kruibeekse trage wegen. Zoals onze buurgemeente Temse bewijst, is het mogelijk en waardevol om de trage wegen in eer te herstellen. Wij nodigen iedereen uit om samen met ons de trage wegen te ontdekken .
Peter Willekens


Kruinflits :boel in de poel

Het landschap van de gemeente Kruibeke telt een verrassend aantal poelen. Poelen zijn kleine schatkamers waar je bijzondere planten en dieren aantreft, vooral amfibieën. Zo vind je nog de bedreigde en Europees beschermde kamsalamander in de poelen van Kruibeke.
Toch zie je steeds minder poelen in ons landschap. Door achterstallig onderhoud laat ook de kwaliteit van de poelen soms te wensen over. De gemeente Kruibeke, RLSD, plaatselijke vrijwilligers en de landbouwers slaan daarom de handen in elkaar om in Kruibeke actie te ondernemen. De voorbije jaren werden in Kruibeke al twaalf poelen hersteld. Dit najaar zullen er nog verschillende volgen.
Elk voorjaar verzamelen een 4-tal ploegen,waarbij velen ook lid zijn van KRUIN, om een aantal poelen te inventariseren. Voorzien van uitstekende fuiken, geleverd door de gemeente en Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD), controleren we de inhoud op amfibieën en andere onderwaterdiertjes. Dit zijn steeds gezellige avonden waarbij we hoopvol uitkijken naar de geheimzinnige kamsalamander !
Met dit project wil de gemeente en RLSD de eigenaars van poelen ondersteunen bij het onderhoud. Dit mooie project is mogelijk dankzij de vrijwillige medewerking van de trotse eigenaars van de poelen, landbouwers en particulieren. Deze actie wordt financieel ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen.
Koen Van der Aa
Wil je meewerken? GSM 0473 730 403


====================================================================

Drie beken in Bazel, weer een stukje mooier

Het hele verhaal van het gebied van de Drie Beken te Bazel begint reeds begin de jaren negentig wanneer de vrijwilligers van KRUIN (door een inventarisatie van meer dan 300 manuren) in 1994 konden realiseren dat het gebied gerangschikt werd als waardevol landschap op historisch, esthetisch en wetenschappelijk vlak.

Toen ik in 2001 een project zocht in het kader van mijn eindwerk als natuurgids trok dit gebied me dan ook bijzonder aan. Samen met de vrijwilligers van KRUIN, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Kruibeke en het Elia-fonds maakten we het gebied toegankelijk voor rolwagengebruikers. Via een knuppelpad kunnen zij tot vlak bij de oever van de meanderende Barbierbeek rijden. Dit knuppelpad werd officieel geopend op 15 november 2003. Zo werd het gebied aantrekkelijk voor jonge gezinnen met kinderwagens en fietsers.

Door het advies van het ATO (adviesbureau toegankelijke omgeving) van Sint-Niklaas kwamen we tot het systeem van het verharden van een smalle rijstrook in het midden (voor rolwagens, fietsen en buggy’s).

Maar intussen werd er vergaderd met de bevoegde overheden zoals het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en het gemeentebestuur van Kruibeke samen met belanghebbende verenigingen en verschillende ambtenaren om te bekijken hoe de waterkwaliteit van de drie beken

(Barbierbeek, Kleine Pismolenbeek en Groendambeek) kon verbeterd worden en ook hoe bv. de oevers beter konden beschermd worden tegen erosie. De vraag om bredere stroken langs de oevers van de Barbierbeek te onteigenen om er ‘bufferzones’ van te maken werd meermaals besproken. Het werden prachtige plannen en we hoorden lange tijd niets meer. Maar …. de provinciediensten zaten niet stil en dit jaar zagen we plots dat er werken werden gestart om een laarzenpad te creëren langs de oevers van de Barbierbeek.
We waren dan ook opgetogen dat dit kon gerealiseerd worden. Er is heel wat onteigend van de maïsakkers.

Er is nu een laarzenpad gerealiseerd vanaf het einde van het knuppelpad aan de Barbierbeek tot aan de betonnen brug in de Beekstraat (het vertrekpunt van de wandeling). Dit is een prachtige strook! Wie weet kunnen we ooit van de oorsprong tot de monding langs de prachtige Barbierbeek wandelen…

We zijn het provinciebestuur en het gemeentebestuur bijzonder dankbaar dat dit is gerealiseerd. Het gebied wordt er nog waardevoller mee. Binnenkort komt er trouwens nog een nieuw infobord.

Op 5 oktober 2014 wordt dit nieuwe stuk als uitbreiding op de vroegere wandeling officieel geopend. Hopelijk mogen we jullie op de opening ontmoeten.

Richard Timmerman

====================================================================

Trage wegen in Kruibeke… zou het kunnen of mogen …?

Twee jaar geleden werd door hetRegionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) en de gemeente Kruibeke een oproep gedaan om testarten met een ‘Trage Wegen’project naar voorbeeld van verschillende omliggende gemeenten .
Er vond een startvergadering plaats met veel‘geïnteresseerden’. Bij de werkverdelingbleek, spijtig genoeg, dat het toch enkel de KRUIN-leden waren die zich opgaven omeffectief iets te doen! Deze vrijwilligers hebben zich dagenlang bezig gehouden met inventarisatie van de officiële trage wegen,volgens de Buurtatlas, in Bazel enRupelmonde. Nadien werd al dit werk perfect in kaart gebracht door RLSD. Na enkeleoverlegvergaderingen, waar allebewonersgroepen aanwezig waren, kwam er een definitief voorstel tot inrichting. Dit werd gesteund door de Gemeente Kruibeke, RLSD,de Milieuraad en uiteraard ook KRUIN. En dan gebeurde er niets meer!
De landbouwsector (lees de Boerenbond ) lag dwars en vond het niet nodig om op een positieve manier mee te zoeken naar de beste oplossing. Nochtans werd er in het voorstel tot inrichting volledig rekening gehouden met noden van de landbouwers.
De gemeente heeft getracht tegenover RLSD de meubelen te redden door aan de Weispoelwijk een paadje in te richten. En dat was het dan..!?.
De toeristische troeven van onze landelijke gemeente werden jaren geleden reeds door KRUIN aangetoond in haar fietsboekje ‘Fietsen door Natuurlijk Kruibeke’. Volgens ons is het uitwerken van een trage wegennetwerk essentieel voor de verdere toeristische en recreatieve ontwikkeling van Kruibeke. Het voorgestelde project ‘Trage Wegen‘ zou met de steun van RLSD en de Toeristische dienst van Oost-Vlaanderen een waardevolle aanvulling kunnen zijn aan de inspanningen van het gemeentebestuur om ‘Kruibeke op de kaart te zetten’.
Het voorgestelde trage wegennetwerk sluit aan op de huidige wandel- en fietsknooppunten van Oost-Vlaanderen. Ook sluit het perfect aan op de wegen door de Polders van Kruibeke.
Op gebied van landelijk toerisme en natuur is dit volgens ons een grote kans om aan Vlaanderen te tonen dat ook de landbouworganisaties in Kruibeke mee zijn en bereid zijn kansen te grijpen en te bewijzen dat Kruibeke op het platteland ook iets interessanter en duurzamer heeft dan maïs.
Wordt vervolgd.
Gilbert Smet
Trage wegen in Kruibeke?
Zou het kunnen of mogen?
Kerkwegels, Bazel

====================================================================

 Trage wegen in Temse … een weldoordacht plan!

Dat trage wegen een meerwaarde bieden aan iedere burger bewijst onze buurgemeente Temse. Dankzij een uitgebreid trage wegennetwerk kunnen kinderen veilig naar school,wandelaars een rustgevende tocht maken en fietsers de mooiste hoekjes van de gemeente ontdekken. In totaal beslaan deze fiets- en voetgangersvriendelijke wegen ongeveer 25km en overspannen zij heel de gemeente.
Het huidig netwerk is het resultaat van ruim tien jaar inventariseren, plannen en realiseren. Hierbij werd uitgegaan dat enkel die trage wegen geopend worden die passen in een aansluitend geheel. Het totale geplande netwerk laat toe om de mooiste plekjes van Temse te ontdekken zoals het Gelaagpark in deelgemeente Steendorp of De Roomacker in deelgemeente Tielrode. Het openstellen van een trage weg vraagt dikwijls overleg,activiteit en overtuigingskracht. Omdat het plan nog niet volledig gerealiseerd is, wordt er ook nu nog gewerkt om per jaar twee tot drie trage wegen open te kunnen stellen.Heel belangrijk, volgens Schepen H.Maes, is dat aan de openstelling van een nieuwe trage weg de nodige ruchtbaarheid gegeven wordt. Zo kan de burger deze weg snel leren kennen en gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door verenigingen aan te moedigen om deze trage weg in hun tochten op te nemen, door de trage wegen in te tekenen op het gratis verspreidde gemeenteplan of door een kaart op te stellen met de veilige fietswegen naar de verschillende scholen.
En de trage wegen zijn van de Temsenaar. Als een wegel door een omgevallen boom of te hoog gras onbruikbaar is , aarzelt hij niet om de groendienst te bellen om dit euvel te verhelpen. In opdracht van de gemeente onderhoudt de Wase Werkplaats de wegels zodat edereen er optimaal van kan genieten.
In 2009 verscheen de topografische ‘Trage Wegenkaart van Temse’ met aanduiding van alle verharde en onverharde voetwegels.
Naast twaalf verschillende wandelroutes worden ook de wandelknooppunten op deze kaart aangeduid zodat iedereen een tocht naar eigen smaak kan samenstellen. Deze wandelkaart is beschikbaar in het toeristisch infokantoor in het gemeentehuis.
Nieuwsgierig? Trek erop uit of kom naar onze winterwandeling langs de trage wegen van Temse .
Peter Willekens
Met dank aan Schepen H. Maes en M. Bonnarens (Groendienst)

====================================================================


====================================================================

Wij nodigen je uit voor …
16/17november,
14/15 december
9.00: Vertrek aan kerkhof Bazel
12.00: Einde
Meebrengen: Verrekijker
Info Gilbert Smet: 0497/48.26.00

Winterwatervogeltelling
Sluit aan op onze rondes en maak kennis
met onze overwinterende watervogels.
Je kan best eerst contact opnemen om ons
van je komst op de hoogte te stellen.


Zondag 28 november : algemene ledenvergadering

15.00: Vertrek wandeling aan de
Oude Pastorie, Kruibekestraat 2, Bazel
17.00: Welkom & aperitief, ‘Den Oyevaer’
Maaltijd:
Stoofvlees of zalmburger of vegetarische
schotel met fritten of kroketten en dessert.
20 euro ter plaatse te betalen.
Inschrijven: Voor 15/11 bij Nand Daniels
03/774.27.94

Na de wandeling langs trage wegen rond het centrum van Bazel nodigen wij u uit voor de
ledenvergadering in ‘Den Oyevaer’(Bazel) met voorstelling van de nieuwe
jaarplanning, werking en vooruitzichten van uw vereniging. Tevens zal een woordje uitleg
gegeven worden over de stand van zaken van de trage wegen in Kruibeke. Nadien
genieten van de maaltijd.
Zondag 28 december
14.00: Groene Wandeling,
Holle beek 156, Temse
Info Nine Van Hoyweghen 0473/72.66.15

Winterwandeling Langs trage wegen van Temse ontdekken we Blauwhof en de Lauwershoekschans.
Waarna we het jaar gezellig afsluiten met een pannenkoek en drankje.
Gids: Dirk Gorrebeeck

====================================================================


 ====================================================================

Nieuwsbrief KRUIN, september 2014

Samenstelling Nieuwsbrief Peter Willekens met dank aan de fotografen en auteurs. Indien je onze electronische nieuwsbrief wil ontvangen stuur dan een mail naar :

==========================================================