Print deze pagina

Nieuwsbrief

Lees op deze pagina:

 


--------------------------------

Gravenpolder Rupelmonde : start aanleg Bocagelandschap. DOE MEE !


Landschappen die gekenmerkt worden door een grote dichtheid aan lineaire begroeiingselementen (bomen en/of hoog opgaande struiken ) krijgen een gesloten karakter. Deze landschappen worden algemeen ‘bocagelandschappen’ genoemd naar het Normandisch-Picardisch dialect. De naam stamt af van bosc ( lat. Boscum), hetgeen bos betekent.

De aanleg van een bocagelandschap werd vooral vanaf de 18de tot na de 1ste wereldoorlog toegepast voor de bescherming van het akkerland tegen het loslopend vee. Met de opkomst van de prikkeldraad verloren deze rijen van bomen en struiken hun afsluitingsfunctie en verdwenen ze in een steeds sneller tempo.

De ecologische waarde van zo een bocage landschap is zeer hoog: het creëert corridors met microklimatologische condities aan de lijzijde van de houtkant en vormen zeer gunstige ‘stepping stones’ voor flora (bosplanten) en talrijke vlinders, libellen,vleermuizen, kleine zoogdieren en vogels op zoek naar een windvrije overgangszone van dichte begroeiing naar open landschap.(Uit ‘Punten en Lijnen in het Landschap’, Martin Hermy & Geert De blust )

Omdat de Gravenpolder te klein is om in te richten als weidevogelgebied en er reeds voldoende hectaren slikken, schorren en bosgebied aanwezig zijn in onze polders, werd in de Beheercommissie Natuur ( waar ook Kruin in zetelt ) uitgekeken naar de hoogst mogelijke ecologische invulling. Zo kwamen wij bij de inrichting als bocage landschap. Het Gravenpolderke werd, zoals blijkt uit de Ferraris- kaarten, reeds in 18de eeuw beheerd als bocage. Op ecologisch vlak een echte meerwaarde. Door voor deze vorm van aanplanting en beheer te kiezen kan de landbouwer deze percelen met runderen blijven begrazen, maar ook  de reeën kunnen dankbaar gebruik maken van de struikenrijen om veilig te grazen en te schuilen.

PRAKTISCH

Zaterdag 21 november

Start : 09u00 Op de rotonde aan de flatgebouwen, Dijkstraat, Rupelmonde.

Einde : 12u00

Meebrengen : schop of schup en regenjasje + veiligheidshandschoenen

Info: Nand Daniels 03/774.27.94

>>> Terug naar het overzicht

--------------------------------

De zwaluwen van Rupelmonde krijgen bezoek

 

De laatste dagen van het schooljaar 2014-2015 organiseerden KRUIN en Zonnewende in samenwerking met de zes lagere scholen van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde onder de noemer van hun project ‘Kruibeke vol leven’ opnieuw een bezoek aan de huiszwaluwkolonie van Rupelmonde. De belangstelling van de leerlingen was bijzonder groot, zeker ook door het feit dat elk van hen kon beschikken over een kleine verrekijker (ons uitgeleend door het Regionaal Landschap Schelde Durme ). Het moment kon niet beter gekozen worden omdat verschillende nesten met  jongen zaten en de kwetterende ouders voortdurend kwamen aanvliegen om de bedelende jonge vogeltjes te voeden. Natuurlijk vonden , vooral de meisjes , dit ‘Oh zo schattig’ . En met de drie opgestelde telescopen kon elke leerling beurtelings elk detail waarnemen. Dat een houten nestkast vlak naast de huiszwaluw nesten ook nog bewoond was door een gierzwaluw, die regelmatig in en uit vloog, vormde een extra attractie. De inventarisatie-ronde door de Oeverstraat en een kijkje aan de zwaluwtil maakte het bezoek compleet. 162 leerlingen werden op het einde van de tocht benoemd tot ‘zwaluwranger’ en ontvingen elk een pin van de boerenzwaluw als aandenken. Kruin en Zonnewende hopen met deze acties de belangstelling, de  sympathie en de bescherming voor deze prachtige, nuttige vogeltjes verder op te voeren.

Nand Daniels

 

>>> Terug naar het overzicht

--------------------------------

Wij nodigen je uit voor ...

 

Vanaf 2012 is Kruin van start gegaan met een reeks natuurinfoavonden. Met deze infoavonden willen we de biodiversiteit dichter bij onze leden brengen, hen laten proeven van alles wat de natuur in petto heeft. De eerste reeks is nu voorbij en we hebben alweer interessante thema's op het menu :

  • woensdag 14 oktober 2015: "Vechten vogels tegen windmolens ?" door Mevr. Schaut biologe bij de Wase Wind

 

Als milieubewuste mensen willen wij natuurlijk zoveel mogelijk duurzame elektriciteit opwekken waaronder, en dit nog veel meer in de toekomst, deze met de kracht van windmolens.Maar wat doen vogels, vlinders en vleermuizen, als zij deze reuzewieken in hun luchtruim ontmoeten? Met de zeer belangrijke vogelrichtlijn gebieden en trekroutes in onze omgeving een vraag die wij ons met gefronste wenkbrauwen stellen . Mevr. Schaut , biologe bij de Wase Wind , is sinds jaren vertrouwd met het thema en wil ons , vanuit haar praktijk ervaring, wegwijs maken in deze materie

  • Praktisch :

19.30: Start aan Werfkeet GOG (Veer) Scheldelei , 9150 Kruibeke

Inkom: €2 Voor leden KRUIN/WAL en Natuurpunt

            €4 voor niet-leden

Drank aan democratische prijzen

Info Gilbert Smet:  0497/48.26.00   gksmet@skynet.be

  • Trektellen


Ieder weekend van oktober : op de Scheldedijk in het verlengde van de Oude Veerstraat.

Kom zeker eens langs. Ervaren trektellers leren je graag de trekvogels naar hun overwinteringsgebieden kennen. 

Info : Johan Colman (GSMnr. 0479/44.42.36)

 

  • Winterwatervogeltelling (17/18 oktober, 14/15 november, 12/13 december


Sluit aan op onze rondes en maak kennis met onze overwinterende watervogels. Je kan best eerst contact opnemen om ons van je komst op de hoogte te stellen.

8.30: Vertrek aan kerkhof Bazel

12.00: Einde

Meebrengen: Verrekijker

Info Gilbert Smet:  0497/48.26.00 gksmet@skynet.be.


 >>> Terug naar het overzicht

--------------------------------

De bank van ... Katrien Cornu

Heb jij nooit gedacht: ‘Stond er hier maar een bank ?’ Een bank om uit te rusten, te eten … te genieten van de omgeving. Waar zou jij dan een zitbank plaatsen?

Wij stelden de vraag aan Katrien Cornu,  milieuambtenaar van de gemeente Kruibeke. Wij mochten van haar het volgende, poëtische antwoord ontvangen: ‘Ik plaats mijn bank in het zuidelijk deel van het kasteelpark Wissekerke te Bazel. In dit deel van het kasteelpark bestaat het loofbos voor een groot deel uit beuken. Een aantal van deze beuken zijn door hun leeftijd uitgegroeid tot monumentale bomen. Sommige bomen staan nog volop te pronken, andere bomen proberen ondanks hun ouderdom dapper te overleven. Vanop mijn bank zou ik  de stam en de knoestige takken van deze monumentale beuken bewonderen. Met gesloten ogen zou ik luisteren naar de zoemende insecten en het fluiten van de vogels. Met mijn voeten zou ik woelen tussen de vele bruingekleurde bladeren op de grond. Misschien hoor ik tussen het geritsel van de bladeren dan een verhaal van lang geleden? Wat hebben deze beuken allemaal gezien en gehoord? Ik zal het nooit weten. Ik kan alleen even wegdromen…’

>>> Terug naar het overzicht


--------------------------------

Poelenonderzoek

Donderdag 30 april 2015 samenkomst in de Wissekerkelaan 15 bij Georges die het materiaal goed ontsmet had. (Ontsmettingsmateriaal door de gemeente bezorgd.)We zijn van start gegaan om nieuwe poelen te onderzoeken. Dit keer in de Kerkstraat poel 4.13. Goed verstopt tussen de akkers met zicht op de Hollebeekhoeve werden de fuiken zorgvuldig te water gelaten om ze de dag erna op 1 mei te lichten.De eerste fuik was duidelijk geladen met een massa kikkervisjes (oekedoelekes). De reiger die verderop alles aandachtig bekeek, weet dus waar hij zijn honger kan stillen. Bij de tweede fuik was variatie troef! Een salamander van het vrouwelijk geslacht, enkele posthoornslakken, een aantal stekelbaarsjes en een geel gerande waterroofkever.Vier weken later op zaterdag 29 mei controleerden we nog niet genummerde poelen gelegen in de hoek Kerkstraat-Kinderstraat die we voorlopig zelf het nummer 2015-1 en 2015-2 hebben genoemd.Hier ontdekten we een schorpioenkever, vier geel gerande waterroofkevers, watersalamander, platworm, stekelbaarsjes en tal van kleine slakjes, larven van libellen of waterjuffers. Toch mooie resultaten!

 Luc D’Eer

>>> Terug naar het overzicht

--------------------------------

 

Kortbroek in 't kort

Vorig jaar in augustus heeft de groep vogelmonitors van KRUIN een strandje vrijgemaakt van begroeiing waardoor een heel jaar prachtige waarnemingen van vooral steltlopers en eenden mogelijk waren.Ook vijf broedparen kluten en één paartje kleine plevier hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze open zandstrook om hun jongen groot te brengen. Op 7 juni werden hier elf jonge kluten geringd door medewerkers van het Instuut voor Natuur en Bos ( INBO). Eén van deze kuikens werd reeds op 25 juli waargenomen op de Oare Marshes (moerassen ) in Kent (UK) --- 236 km ver van Kortbroek !!! Zulke mooie resultaten zijn natuurlijk een aanmoediging voor de vogelkijkers om het strandje in de toekomst verder vrij te houden. Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn op Kortbroek. Zo werden een groep, net uitgekipte, bergeendjes en het enige kuiken van het visdiefje gedood door een koppel nijlganzen.

 Nand Daniels


>>> Terug naar het overzicht

 --------------------------------

Kortbroek in 't lang

Op zaterdag 29 augustus hebben we met een hele ploeg vrijwilligers het strandje van Kortbroek terug vrijgemaakt. René Maes, natuurgids  en plantenexpert, heeft niet alleen meegeholpen, maar ook eens rondgekeken naar de aanwezige vegetatie. Uit zijn verslag blijkt overduidelijk dat natuurontwikkelings-projecten de natuurwaarde van een gebied verhogen, maar tegelijkertijd wordt ook  de kwetsbaarheid van deze projecten aangetoond. Deze kwetsbaarheid dwingt de beheerders na te denken over het meest geschikte beheer om de ontwikkelingskansen tot een waardevolle natuur maximaal te houden.Om de bovenstaande stellingen kracht bij te zetten, publiceren we hieronder enkele delen uit zijn verslag. Hou bij het lezen van de vele plantennamen vooral voor ogen dat het gebied nog maar twee jaar geleden heringericht is.

‘Algemene planten waren: grote lisdodde, harig wilgenroosje, viltige basterdwederik, watermunt, straatgras, rode waterereprijs, Canadese en hoge fijnstraal, kleine varkenskers, kleine kroos, zeegroene-, greppel-, zomp- en pitrus, duinriet, heelblaadje, grote kattenstaart, riet, veerdelig tandzaad, valse voszegge, hanenpoot, moeraskers, blaartrekkende boterbloem, gele lis, reukeloze kamille, bezemkruiskruid, akkermelkdistel, haagwinde,...’

‘Het gebied bevat ook enkele zeldzame planten, of planten die typisch zijn voor dit moerasbiotoop, met droogvallende slikoevers van zandige of venige bodem, met soms iets zoute of kalkinvloed: slijkgroen, moerasandijvie, fraai duizendguldenkruid, zeebies, zeeaster, zilte schijnspurrie, bruin cypergras, bleekgele droogbloem,waterpunge, zilte greppelrus, zeegroene ganzenvoet, spiesmelde, borstelbies, getande weegbree en goudzuring.’

‘Minder heuglijk was de ontdekking van enkele exoten op de oeverstrook met watercrassula (uit Australië, maar via vijverwinkels in onze Vlaamse natuur terecht gekomen) en goudknopje (uit Zuid Afrika). Beiden werden vakkundig verwijderd. Een maandelijkse opvolging naar nieuwe kieming moet nog gedurende enkele jaren gebeuren.’‘Bij het beheer (op 29/8 red.) was het vooral de bedoeling om de jonge zaailingen van bomen te verwijderen, om de plas en oever open te houden met voldoende slikranden en enkel kruidachtige planten. Alle jonge boompjes dienen weggedaan te worden om een snelle verlanding en verandering van het volledige moerasbiotoop tegen te gaan. Het is een zeer goede zaak dat de boomopslag in een vroeg stadium werd aangepakt. Alleen op deze manier kan men het voor de toekomst beheersbaar houden en het moerasbiotoop bewaren.’

>>> Terug naar het overzicht

 

--------------------------------

Lid worden van Kruin?

Als lid van KRUIN ben jij overtuigd dat  ….

 

… er in onze gemeente veel natuur te ontdekken is!

… onze kinderen in de toekomst moeten kunnen genieten van de open ruimte in onze gemeente!

….de natuur in onze gemeente een handje geholpen kan worden!

Deel je overtuiging met je buren, vrienden, familie,… door hen in de eindejaarsperiode een KRUIN lidmaatschap 2016 te geven.

 Stort vandaag nog € 7,00 op rekening KRUIN BE 11 001 228946348 met de vermelding geschenklidmaatschap 2016 + naam ontvanger. Stuur ook een mail met jouw adres en het adres van de ontvanger naar info@kruin.be . Wij bezorgen je dan de lidkaart met een eerste tijdschrift. 


>>> Terug naar het overzicht

--------------------------------

Kruinpost

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Schrijf je dan in via voor onze digitale nieuwsbrief! Eén maal per maand sturen we een e-mail rond met de komende activiteiten er in, zodat je die al kan noteren in je agenda. Mis er geen enkele van en schrijf je nu in!

--------------------------------Interessant artikel te melden ?


Als u een interessant natuurweetje te melden heeft kan u dit steeds doormailen naar

Bedankt alvast.


>>> Terug naar het overzicht

--------------------------------