Print deze pagina

Steenuileninventaris

Omdat we in ons programma Kruibeke Vol Leven volgend jaar als thema steenuilen en boerenzwaluw hebben, heeft het bestuur van Kruin het plan opgevat om een complete inventaris te maken van de steenuilen territoria in Groot Kruibeke. In een werkgroep werd de methode vastgelegd en de taken verdeeld.

Het doel van de inventarisatie was een vergelijk te maken van de huidige bezetting t.o.v. de vorige inventaris in 1998 en eventuele maatregelen bepalen opdat de steenuil zich zou kunnen blijven handhaven in Kruibeke.
Periode van inventarisatie: 17 februari tot eind maart 2010.
Groeps- en gebiedsindeling:
Kruibeke werd ingedeeld in 4 gebieden. Elk gebied werd afgebakend op de inventarisatie kaart.
• Gilbert - Patrick: noord Kruibeke (alles boven de Kattestraat en de Hazarddam, inclusief polder
van Groot–Kruibeke)
• Paul - Annemie - en zoon: rest van Kruibeke (tussen Kattestraat en de Barbierbeek en de
Bazelstraat)
• Nand - Erik - Peter - Lucia: Bazel (tussen de Barbierbeek en Heirstraat/Noensstraat)
• Gerry: Bazel west (van Heirstraat zo aansluitend aan Steendorp)
Methode:
• Geluidsband Steenuil 3x afspelen met tussenpauze van 1 minuut. Nadien nog een 5-tal
minuten wachten.
• Telpunten zijn de punten in de kilometerhokken die tijdens de vorige inventarisatie (werden
vastgelegd op een stafkaart.)
• Per nummer waarneming aanduiden op een lijst of telformulier. Ook weersomstandigheden
noteren.
Iedere medewerker werd op het hart gedrukt dat, indien nieuwsgierige (of verontruste mensen) vragen stellen, het best is een woordje uitleg te geven over de actie. Meestal zijn ze dan wel geïnteresseerd, verwonderd, maar zeker gerust gesteld.

Begin april werden de geïnventariseerde steenuilen op dezelfde inventarisatie kaart aangeduid als de vorige determinaties. Dit geeft ons een goed beeld, dat te vergelijken is met vorige telling.
Resultaten:
Er werden in gans Kruibeke maar liefst 51 territoria van steenuil waargenomen. Dit werd bepaald door het aantal roepende mannetjes te tellen. De vorige inventarisatie gebeurde iets minder grondig gebeurde, dat blijkt nu, maar telde toch 38 steenuilen. De polder werd toen niet geïnventariseerd.
Nabeschouwingen:
Het is duidelijk dat Kruibeke nog een gemeente is waar de steenuil zich goed thuis voelt. Vooral het landbouwgebied van Bazel en een gedeelte van Kruibeke scoren heel goed. In de buurt van de autostrade E17 zijn er praktisch geen steenuilen waargenomen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de verstoring door het verkeer. Op enkele plaatsen was het landschap geschikt, doch ontbrak de nodige nestgelegenheid, waardoor daar dan ook geen steenuil voorkwam. Bij de start van het volgende seizoen Kruibeke Vol Leven zullen deze gegevens gebruikt worden om hiermee "de boer op te gaan" met onze schoolgaande jeugd. Hiervoor werden reeds contacten gelegd met de plaatselijke landbouwvereniging.
Extraatje: Patrick en ikzelf hebben eveneens de polder en omliggende geïnventariseerd op bosuilen. Niet minder dan 6 maal hadden we prijs. Ook op het fort van Kruibeke werd regelmatig de bosuil gehoord, wat het aantal op 7 bracht.
Iedereen van de werkgroep heeft een fantastische ervaring beleeft. Menigmaal werden zowel steenuil, als bosuil ook zeer goed visueel waargenomen, wat mij zeker, maar ik denk iedereen, een huivering van genot bezorgde.
Gilbert