Print deze pagina

Uilen in Kruibeke

Weinig natuurgebieden in België kunnen er prat op gaan dat de vier meest voorkomende uilensoorten van Vlaanderen er broeden. Het gaat hier om Bosuil, Steenuil, Ransuil en Kerkuil. In het Kruibeeks Polderland, dat zich uitstrekt over 600 ha tussen de Schelde en de dorpskernen Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, is dit het geval.

In het verleden werd er in Kruibeke al heel wat monitoring werk verricht rond de Steenuil en Bosuil. Verrassende resultaten kwamen naar boven. Zo werden er in Groot-Kruibeke meer dan 50 territoria van Steenuil en minstens 7 territoria van Bosuil opgetekend. De laatste telling was in 2010.

Van de Bosuilen nam de polder het leeuwenaandeel met minstens 3 koppels. Deze broeden vooral in de broekbossen en in de bossen op de Bazelse Donk. De rest werd waargenomen in en rond het park van het kasteel Wissekerke te Bazel en het fort van Kruibeke te Zwijndrecht.

De Steenuil doet het ook goed in de polder, zij het met iets kleinere dichtheden dan in het landbouwgebied. Toch werden er in totaal minstens 4 koppels waargenomen. Steenuil komt voor in de drie deelgemeenten.

Tijdens de frequente polderbezoeken van onze vogelmonitors stootten we op enkele verrassende waarnemingen. Zo werden er drie families Ransuilen ontdekt. Twee hiervan zaten in de Bazelse Scheldeschorren, een derde werd waargenomen tussen de ringdijk en de Kruibeekse bebouwing.

En de vierde soort? De Kerkuil...

Tijdens een vleermuizen monitoring, waarbij onze specialist Arno Thomaes van Natuurpunt Wal op zoek was naar kraamkamers van deze beestjes, stootte hij op braakballen van kerkuilen. Dit was op de zolder van kasteel Altena te Kruibeke.

Vermits deze braakballen onmiskenbaar en nog vers waren, zijn we zeker dat hier een Kerkuil verblijft. Dit staaft ook de geruchten van Kerkuil waarnemingen in dit gebied. In de aangrenzende polder vindt onze Kerkuil natuurlijk een prachtig foerageergebied..

Buiten deze 4 broedende uilensoorten is er nog een vijfde, nl de Velduil. Deze broedt niet in België, maar komt steevast elk voorjaar en najaar pleisteren in ons Polderland.

Met trots mogen we zeggen dat ons Kruibeeks Polderland een echt Uilenland is.

Opnieuw blijft de polder ons verbazen door het groot aantal soorten dat er wordt waargenomen, zij het ditmaal (maar) Uilen.

Vermits er nog steeds grootschalige werken aan de gang zijn, schept dit wel nog hoge verwachtingen voor later.

Van Biodiversiteit gesproken...

Gilbert