Print deze pagina

Vele spinnen in een web

Op een sombere, grijze en véél te koude ochtend in maart loop ik in de Bramensdam langs de amfibiënschermen. De padden en kikkers zijn wijs genoeg om zich nog beschut te houden, de emmertjes zijn leeg. Voldoende tijd dus om te mijmeren en m'n gedachten te vullen rond één vraag: "waar zijn we toch allemaal mee bezig?"
Terugdenkend aan de geschiedenis van Kruin zoals die werd verteld op de academische zitting van 26 februari n.a.v. 20 jaar Kruin, komt me een beeld voor ogen van een vertakt netwerk van zovele activiteiten en bekommernissen.
Het is a.h.w. een spinnenweb zoals dat in de loop der jaren, draadje voor draadje is geweven in de schoot van onze plaatselijke vrijwilligersvereniging en langs die draden bewegen een twaalftal spinnetjes, de kernploeg van Kruin, om al die taken te coördineren en uit te voeren.
Ik loop langs de schermen langswaar amfibieën zich verzamelen om veilig over de straat gezet te worden, op weg naar de poelen waar ze hun eitjes gaan afzetten. Poelen?, ja daar zijn we ook mee bezig; i.s.m. onze minaraad en het RLSD bemonsteren we de talrijke poelen in onze gemeente om een idee te krijgen van hun biologische kwaliteit en uiteraard op zoek naar de "kamsalamander". Vele poelen liggen in 't veld, temidden van landbouwgronden, en dikwijls slechts bereikbaar via aarden wegen en paadjes, oude kerkwegels of "trage wegen". En ja, ook daarvoor zijn we met de minaraad een inventarisatie opgestart om al die relicten in kaart te brengen. Elementen in onze landelijke omgeving waarin het open veld, de bewoning en het uitgestrekte poldergebied nauw op mekaar zijn afgestemd. KLE of "kleine landschapselementen" zijn dan ook niet vreemd aan ons programma en waar het past zijn we betrokken bij initiatieven voor inrichting en beplanting van bermen en straatkanten. In het GOG wordt intensief geïnventariseerd: water-, roof- en weidevogels worden al vele jaren geteld en nu gemonitord in 't kader van de natuurdoelstellingen van het GOG. Ook de wilde planten en vegetatie-eenheden worden opgevolgd. En met "Kruibeke vol leven" trachten we een beeld te krijgen van het leven in onze woon- en leefomgeving en ondernemen we concrete acties om allerlei soorten een gepast plekje te bieden. We inventariseren huis- en gierzwaluwen, steen- en kerkuilen, de kinderen van de basisscholen observeren in de winter nauwgezet wat er in hun tuin rond de voederplank gebeurt en welke vogeltjes op het voedsel afkomen. En n.a.v. de felgesmaakte mussenvoordracht van dr. Jenny De Laet in februari (zie elders in deze Nieuwsbrief), zijn we ingeschakeld in het jaarlijkse mussen-telproject.


Al deze knooppunten van het spinnenweb hebben te maken met waarnemen, inventariseren, tellen, dus "meten". Daarvoor zijn vrijwilligers nodig, véél vrijwilligers, en tijd, véél vrije-tijd, en voor vele spinnetjes in het web betekent dit jaar in jaar uit een goedgevulde agenda!
Maar "METEN = WETEN", onlosmakelijk met mekaar verbonden; wat je niet "kent" kan je ook niet tellen of meten. Betrouwbaar inventariseren veronderstelt dus een gedegen kennis van de diverse soorten en hun gedrag, leef- en groeiwijze. Dat vraagt dus studie, kennisgaring, blijvende vorming, overleg en uitwisseling...
Dit deel van ons spinnenweb is eveneens vertakt in een brede waaier van activiteiten die we kunnen samenbrengen onder de noemer "studie, educatie en recreatie". Onze NatuurInfoAvonden, de jaarlijkse wandelingen en excursies, onze inbreng op vlak van natuureducatie in de basisscholen, de betrokkenheid bij het plaatselijke milieu- en natuurbeleid en vertegenwoordiging in diverse natuurgerichte instanties, zijn daar enkele voorbeelden van.
En zo is het web compleet, een evenwicht tussen veldwerk en studie, én een gevarieerd aanbod van informatieve activiteiten waarmee we niet alleen onze leden maar ook een ruim publiek willen meevoeren in het verhaal van respect en aandacht voor natuur en diversiteit in onze onmiddellijke leefomgeving.
Bijgaande afbeelding geeft een mooi beeld van het levende web van onze bekommernis en bezigheden.
Spinnen hebben acht pootjes om hun web te weven, maar de ijverige, krioelende Kruin-spinnetjes in het web hebben slechts twee handen en één verstand om de vertakte draden van dit programma aan mekaar te knopen!
Om in dezelfde sfeer te blijven: "vele pootjes maken het werk licht”.
Daarom een warme oproep aan alle lezers en geïnteresseerden om naar eigen interesse en mogelijkheden een handje toe te steken, mee te denken over één van die talloze projecten waarmee we bezig zijn. Elke taak, hoe klein en beperkt ook, is belangrijk en onmisbaar om het web aaneen te houden, maar al te dikwijls komt alles terecht op enkele schouders.
Dus, wie zin heeft om mee aan dit indrukwekkende web te bouwen: laat maar horen, schuif mee aan tafel, ga mee op stap!
Het loont de moeite, het is inspirerend, kennisverrijkend en bovendien héél gezond!
Méér weten? Kijk dan regelmatig eens naar ons digitale spinnenweb www.KRUIN.be en knoop je eigen draadje vast aan één van de actieknooppunten.
Graag tot binnenkort!
Freddy

Op een sombere, grijze en véél te koude ochtend in maart loop ik in de Bramensdam langs de amfibiënschermen. De padden en kikkers zijn wijs genoeg om zich nog beschut te houden, de emmertjes zijn leeg. Voldoende tijd dus om te mijmeren en m'n gedachten te vullen rond één vraag: "waar zijn we toch allemaal mee bezig?"

Terugdenkend aan de geschiedenis van Kruin zoals die werd verteld op de academische zitting van 26 februari n.a.v. 20 jaar Kruin, komt me een beeld voor ogen van een vertakt netwerk van zovele activiteiten en bekommernissen.

Het is a.h.w. een spinnenweb zoals dat in de loop der jaren, draadje voor draadje is geweven in de schoot van onze plaatselijke vrijwilligersvereniging en langs die draden bewegen een twaalftal spinnetjes, de kernploeg van Kruin, om al die taken te coördineren en uit te voeren.

Ik loop langs de schermen langswaar amfibieën zich verzamelen om veilig over de straat gezet te worden, op weg naar de poelen waar ze hun eitjes gaan afzetten. Poelen?, ja daar zijn we ook mee bezig; i.s.m. onze minaraad en het RLSD bemonsteren we de talrijke poelen in onze gemeente om een idee te krijgen van hun biologische kwaliteit en uiteraard op zoek naar de "kamsalamander". Vele poelen liggen in 't veld, temidden van landbouwgronden, en dikwijls slechts bereikbaar via aarden wegen en paadjes, oude kerkwegels of "trage wegen". En ja, ook daarvoor zijn we met de minaraad een inventarisatie opgestart om al die relicten in kaart te brengen. Elementen in onze landelijke omgeving waarin het open veld, de bewoning en het uitgestrekte poldergebied nauw op mekaar zijn afgestemd. KLE of "kleine landschapselementen" zijn dan ook niet vreemd aan ons programma en waar het past zijn we betrokken bij initiatieven voor inrichting en beplanting van bermen en straatkanten. In het GOG wordt intensief geïnventariseerd: water-, roof- en weidevogels worden al vele jaren geteld en nu gemonitord in 't kader van de natuurdoelstellingen van het GOG. Ook de wilde planten en vegetatie-eenheden worden opgevolgd. En met "Kruibeke vol leven" trachten we een beeld te krijgen van het leven in onze woon- en leefomgeving en ondernemen we concrete acties om allerlei soorten een gepast plekje te bieden. We inventariseren huis- en gierzwaluwen, steen- en kerkuilen, de kinderen van de basisscholen observeren in de winter nauwgezet wat er in hun tuin rond de voederplank gebeurt en welke vogeltjes op het voedsel afkomen. En n.a.v. de felgesmaakte mussenvoordracht van dr. Jenny De Laet in februari (zie elders in deze Nieuwsbrief), zijn we ingeschakeld in het jaarlijkse mussen-telproject.

 

Al deze knooppunten van het spinnenweb hebben te maken met waarnemen, inventariseren, tellen, dus "meten". Daarvoor zijn vrijwilligers nodig, véél vrijwilligers, en tijd, véél vrije-tijd, en voor vele spinnetjes in het web betekent dit jaar in jaar uit een goedgevulde agenda!

Maar "METEN = WETEN", onlosmakelijk met mekaar verbonden; wat je niet "kent" kan je ook niet tellen of meten. Betrouwbaar inventariseren veronderstelt dus een gedegen kennis van de diverse soorten en hun gedrag, leef- en groeiwijze. Dat vraagt dus studie, kennisgaring, blijvende vorming, overleg en uitwisseling...

Dit deel van ons spinnenweb is eveneens vertakt in een brede waaier van activiteiten die we kunnen samenbrengen onder de noemer "studie, educatie en recreatie". Onze NatuurInfoAvonden, de jaarlijkse wandelingen en excursies, onze inbreng op vlak van natuureducatie in de basisscholen, de betrokkenheid bij het plaatselijke milieu- en natuurbeleid en vertegenwoordiging in diverse natuurgerichte instanties, zijn daar enkele voorbeelden van.

En zo is het web compleet, een evenwicht tussen veldwerk en studie, én een gevarieerd aanbod van informatieve activiteiten waarmee we niet alleen onze leden maar ook een ruim publiek willen meevoeren in het verhaal van respect en aandacht voor natuur en diversiteit in onze onmiddellijke leefomgeving.

Bijgaande afbeelding geeft een mooi beeld van het levende web van onze bekommernis en bezigheden.

Spinnen hebben acht pootjes om hun web te weven, maar de ijverige, krioelende Kruin-spinnetjes in het web hebben slechts twee handen en één verstand om de vertakte draden van dit programma aan mekaar te knopen!

Om in dezelfde sfeer te blijven: "vele pootjes maken het werk licht”.

Daarom een warme oproep aan alle lezers en geïnteresseerden om naar eigen interesse en mogelijkheden een handje toe te steken, mee te denken over één van die talloze projecten waarmee we bezig zijn. Elke taak, hoe klein en beperkt ook, is belangrijk en onmisbaar om het web aaneen te houden, maar al te dikwijls komt alles terecht op enkele schouders.

Dus, wie zin heeft om mee aan dit indrukwekkende web te bouwen: laat maar horen, schuif mee aan tafel, ga mee op stap!

Het loont de moeite, het is inspirerend, kennisverrijkend en bovendien héél gezond!

Méér weten? Kijk dan regelmatig eens naar ons digitale spinnenweb www.KRUIN.be en knoop je eigen draadje vast aan één van de actieknooppunten.

Graag tot binnenkort!

Freddy