Print deze pagina

Projecten

In het verleden zijn reeds verschillende projecten verwezenlijkt. Sommige zijn beëindigd, van andere wordt de draad in de toekomst weer opgenomen. Voor de huidige projecten volg de link links in het navigatiemenu.

Poelenproject:

Met de opbrengst van onze fietsgids werd enkele jaren besloten om dit geld op een nuttige manier te besteden. Er werd besloten om een aantal poelen langsheen ons fietstraject terug in ere te herstellen. Volgende poelen werden geruimd :

 • Poel St-Pietersdoornstraat te Bazel
 • Poel Hondenstraat te Bazel
 • Poel Zandgaanweg te Bazel
 • Poel Oude Kerkstraat te Bazel
 • De poel aan de Haagstraat wordt ter beschikking gesteld door Gralex n.v.

De toetreding van Kruibeke tot het Regionaal Landschap Schelde-Durme in 2009 heeft geleid tot een uitgebreid poelenproject in de 3 deelgemeenten. Alle poelen zijn in kaart gebracht en worden nu door verschillende groepen vrijwilligers 3 maal per jaar bemonsterd. de coördinatie gebeurd vanuit de milieuraad van Kruibeke, maar ook de Kruinvrijwilligers helpen een handje.

Klassering van de Barbierbeekvallei:

De Kruinleden presteerden meer dan 300 manuren aan voornamelijk inventarisatiewerk van bomen en planten en vogels om uiteindelijk de definitieve klassering te verwerven. Op 14 januari 1994 werd door Minister Sauwens de vallei van de Barbierbeek als landschap gerangschikt overeenkomstig de bepaling van de wet van 7 augustus 1931 om reden van de (cultuur ) historische, estetische en wetenschappelijke waarde en om reden van het nationaal belang .De afbakening betreft tenminste een of meerdere percelen langs beide oevers , vertrekkende aan het perceel waar de Barbierbeek de Barbierbeekstraat raakt te Bazel tot aan de E 17 autosnelweg.

Voor de bescherming worden volgende belangrijke beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld :

 • Het oprichten van gebouwen.
 • Het plaatsen van verplaatsbare inrichtingen , woonwagens , afgedankte voertuigen etc.
 • Achterlaten van afvalprodukten
 • Het aanbrengen van reclame panelen
 • Plaatsen van bovengrondse en ondergrondse leidingen
 • Grondwerken die het perceelsuitzicht wijzigen
 • Het verharden van wegen en paden
 • Het vernietigen van eieren , nesten en broedsel
 • Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen op bosgedeeltes en op een strook van 1m breedte gerekend vanaf de perceelsranden.
 • Wijziging vegetatie 1m breedte perceelsranden en 5m breedte langsheen Barbierbeek.
 • Activiteiten die de rust in het gebied kunnen verstoren.
 • Het vellen van bomen.
 • Toegelaten is het aanplanten van Canada populieren, Zwarte Els en Knotwilgen langsheen de huidige perceelsranden
Natuurverbindingsgebied Argex Kleiputten

Hoe ziet het gebied er uit 10 jaar later? (2011)

Folder "Historisch Waasland, toekomstig landschap?" (nog te verkrijgen bij het bestuur van Kruin en op het secretariaat van Natuurpunt-Wal)

Met deze titel wilden we in onze folder over het natuurverbindingsgebied tussen de Argex kleiputten en de polder ons ganse opzet samenvatten. We wilden een verbindingsgebied creëeren met de kenmerken van ons historisch Wase landschap dat doorweven was met hagen en bosjes. Dit landschap is meer dan 100 jaar oud.
Het doel van de folder is het grote publiek tonen dat dergelijk landschap in onze tijd nog kan bestaan indien we allen samen hiervoor enige inspanningen leveren. Het resultaat is een droomlandschap waar de natuur en dus ook de mensen zich thuis voelen.
De folder werd gesponserd door Argex.
De doelgroep zijn alle mensen in de buurt van dit gebied en allen die met natuur en met dit gebied begaan zijn of er enige band mee hebben.
Deze folder dient als uithangbord om in de open ruimte in Kruibeke projecten tot opwaardering van de Kleine Landschaps Elementen te stimuleren.